หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนจัดการสินค้าที่รอเพื่อถ่ายลำและผ่านแดน

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-EXI-5-017ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนจัดการสินค้าที่รอเพื่อถ่ายลำและผ่านแดน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
31051 แจ้งให้กับต้นทางและปลายทางให้ทราบถึงปัญหาสินค้าตกค้าง 1.เอกสารควบคุมสินค้าได้ถูกเตรียมไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 31051.01 76550
31051 แจ้งให้กับต้นทางและปลายทางให้ทราบถึงปัญหาสินค้าตกค้าง 2.เอกสารควบคุมได้ถูกปฏิบัติตามประมวลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่กำหนด 31051.02 76551
31051 แจ้งให้กับต้นทางและปลายทางให้ทราบถึงปัญหาสินค้าตกค้าง 3.สินค้าได้ถูกตรวจสอบและควบคุมตามระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนตามระเบียบที่กำหนด 31051.03 76552
31052 ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามประมวลกฏหมาย 1. การแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อเกิดสินค้าเสียหายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของกฎหมาย 31052.01 76553
31052 ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามประมวลกฏหมาย 2.การดำเนินการเมื่อสินค้าเป็นของตกค้างได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของกฎหมาย 31052.02 76554

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ