หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมสินค้าผ่านแดนที่อยู่ในอารักขาของศุลกากร

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-EXI-5-025ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมสินค้าผ่านแดนที่อยู่ในอารักขาของศุลกากร

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
31131 ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารสินค้าที่อยู่ในอารักขา 1.เอกสารสินค้า(tallysheet/inventory manifest)ที่อยู่ในอารักขามีการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 31131.01 76621
31131 ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารสินค้าที่อยู่ในอารักขา 2.สินค้าผ่านแดนที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการอารักขา 31131.02 76622
31132 ปฏิบัติตามกฎระเบียบการอารักขาสินค้าในคลัง 1.สินค้าถูกตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 31132.01 76623
31132 ปฏิบัติตามกฎระเบียบการอารักขาสินค้าในคลัง 2.สินค้าผ่านแดนที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรที่ผ่านการตรวจสอบได้รับจัดเก็บอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการอารักขาสินค้า 31132.02 76624

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ