คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเครื่องบินปีกแข็ง (Aircraft Mechanic :Airplanes (Piston),(Gas Turbine)) ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเครื่องบินปีกแข็ง (Aircraft Mechanic :Airplanes (Piston),(Gas Turbine)) ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          A person with specialize skill and technique who is capable working as an aircraft mechanic. The one can handle all routine tasks by applying theory, basic knowledge, and necessary tools under his/her supervisors. 

          Capable of removing and installing all minor component of the aircraft strictly following a technical manual. However, all conducted task has to be taken under supervision by supervisors.

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          The qualify person has to demonstrate his/her ability through all designated unit of competences. The total unit of competence for this level is 21 units.

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          1. The minimum age for person who wants to qualify this level is 18 years old.

          2. Legitimates one of the following:

                    2.1 Holds aVocational Certificate or equivalence.

                    2.2 At least one year experience in aviation industry with an official verification letter.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FTN-3-020ZA Remove and install miscellaneous aircraft electrical hardware/components
AVT-FTN-3-014ZA Interpret and use aviation maintenance industry manuals and specifications.
AVT-FTN-3-015ZA Complete aviation maintenance industry documentation.
AVT-FTN-3-012ZA Interpret work health and safety practices in aviation maintenance.
AVT-FTN-3-013ZA Apply quality standards applicable to aviation maintenance.
AVT-FTN-3-019ZA Apply mathematics and physics in aviation maintenance.
AVT-FTN-3-016ZA Perform basic hand skills, standard trade practices and fundamentals in aviation.
AVT-FTN-3-018ZA Communicate aviation technical and maintenance management knowledge.
AVT-FTN-3-017ZA Conduct self in the aviation maintenance environment.
AVT-FTN-3-021ZA Remove and install aircraft pressurization control system components.
AVT-FTN-3-022ZA Use electrical test equipment.
AVT-FTN-3-023ZA Perform aircraft flight servicing.
AVT-FTN-3-024ZA Remove and install aircraft hydro-mechanical and landing gear system.
AVT-FTN-3-025ZA Remove and install aircraft pneumatic system components.
AVT-FTN-3-026ZA Remove and install non-pressurized aircraft structural and non-structural components.
AVT-FTN-3-027ZA Remove and install aircraft fixed wing flight control system components.
AVT-FTN-3-028ZA Remove and install engines and engine system components.
AVT-FTN-3-029ZA Maintain airframe systems of basic light fixed wing aircraft.
AVT-FTN-3-030ZA Maintain basic light aircraft engines and propellers.
AVT-FTN-3-031ZA Inspect and maintain structures and related components of non-pressurized small aircraft.
AVT-FTN-3-032ZA Participate in environmentally sustainable work practices.
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ