คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเครื่องบินปีกแข็ง (Aircraft Mechanic :Airplanes (Piston),(Gas Turbine)) ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเครื่องบินปีกแข็ง (Aircraft Mechanic :Airplanes (Piston),(Gas Turbine)) ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          A person with specialize skill and technique who is capable working on any complicated tasks. The one could also participate in planning and organizing his/her organization as well as creating innovation. The one could communicate fluently in foreign language and able to guide and train his/her co-workers. Capable of planning, organizing, and managing all tasks. Also become the team leaders for his/her co-workers

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          The qualify person has to demonstrate his/her ability through designated unit of competences. The total unit of competence for this level is additional 11 units from level 4. 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          1. The minimum age for person who wants to qualify this level is 22years old.

          2. Legitimates one of the following:

                    2.1 Holds a Professional Qualification Certificate level  4, and  at least four years experience in aviation industry with an official verification letter.

                    2.2 Holds a a Bachelor’s Degree or equivalence, and  at least four years experience in aviation industry with an official verification letter.

                    2.3 Holds a High Vocational Certificate or equivalence, and  at least five years experience in aviation industry with an official verification letter.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FTN-5-048ZA Plan and organize aviation maintenance work activities.
AVT-FTN-5-049ZA Plan and implement civil aircraft maintenance activities.
AVT-FTN-5-050ZA Supervise civil aircraft maintenance activities and manage human resources in the workplace.
AVT-FTN-5-051ZA Apply work health and safety procedures at supervisor level in aviation maintenance.
AVT-FTN-5-052ZA Manage deployed/detached aviation maintenance activities.
AVT-FTN-5-053ZA Write aviation technical publications.
AVT-FTN-5-054ZA Manage self in the aviationmaintenance environment
AVT-FTN-5-055ZA Prepare and manage aviation maintenance organization budgets and financial plans.
AVT-FTN-5-056ZA Perform advanced troubleshooting in aircraft mechanical maintenance.
AVT-FTN-5-057ZA Weigh aircraft and perform aircraft weight and balance calculations as a result.
AVT-FTN-5-058ZA Apply systems engineering procedures to airworthiness engineering design.
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ