คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเครื่องบินปีกแข็ง (Aircraft Mechanic :Airplanes (Piston),(Gas Turbine)) ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเครื่องบินปีกแข็ง (Aircraft Mechanic :Airplanes (Piston),(Gas Turbine)) ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          A person with specialize skill and technique who is capable working as an aircraft mechanic. The one can handle much more complicated tasks by applying theory, basic knowledge, and necessary tools by his own experiences. 

          Capable of inspecting, testing, and analyzing  all minor and major component of the aircraft through a technical manual. 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          The qualify person has to demonstrate his/her ability through designated unit of competences. The total unit of competence for this level is additional 16 units (Piston Engine Option or Gas Turbine Option)  from level3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          1. The minimum age for person who wants to qualify this level is 20 years old.

          2. Legitimates one of the following:

                    2.1 Holds a Professional Qualification Certificate level 3, and  at least two years experience in aviation industry with an official verification letter.

                    2.2 Holds a a High Vocational Certificate or equivalence, and  at least threeyears experience in aviation industry with an official verification letter.

                    2.3 Holds a Vocational Certificate or equivalence, and  at least fouryears experience in aviation industry with an official verification letter.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FTN-4-033ZA Use computers in aviation maintenance-related integrated logistic support activities.
AVT-FTN-4-034ZA Inspect, test and troubleshoot aircraft pressurization control systems and components.
AVT-FTN-4-035ZA Minor repair for aircraft electrical hardware or parts.
AVT-FTN-4-036ZA Inspect, test and troubleshoot aircraft hydro-mechanical and landing gear systems and components.
AVT-FTN-4-037ZA Inspect, test and troubleshoot aircraft pneumatic systems and components.
AVT-FTN-4-038ZA Inspect, test and troubleshoot aircraft fixed wing flight control systems and components.
AVT-FTN-4-040ZA Inspect, test and troubleshoot propeller systems and components.
AVT-FTN-4-041ZA Inspect aircraft hydro-mechanical, mechanical, gaseous and landing gear systems and component.
AVT-FTN-4-043ZA Test and troubleshoot aircraft hydro-mechanical, gaseous and landing gear systems and components.
AVT-FTN-4-044ZA Test and troubleshoot aircraft fixed wing flight control systems and components.
AVT-FTN-4-065ZA Remove and install advanced aircraft electrical system components.
AVT-FTN-4-073ZA Inspect aircraft electrical systems and components.
AVT-FTN-4-072ZA Inspect, test and troubleshoot basic aircraft electrical systems and components.
AVT-FTN-4-047ZA Maintain aircraft vapour cycle air conditioning systems.
AVT-FTN-4-039ZA Inspect, test and troubleshoot piston engine systems and components.
AVT-FTN-4-046ZA Repair and/or overhaul aircraft piston engine crankcase assembly components.
AVT-FTN-4-042ZA Inspect gas turbine engine systems and components.
AVT-FTN-4-045ZA Test and troubleshoot gas turbine engine systems and components.
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ