สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ( 36 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพวางแผนอัตรากำลัง ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพวางแผนอัตรากำลัง ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหารค่าตอบแทน ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหารค่าตอบแทน ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหารค่าตอบแทน ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพพนักงานสัมพันธ์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพพนักงานสัมพันธ์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล อาชีพพนักงานสัมพันธ์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหารผลงาน ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหารผลงาน ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาชีพบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาองค์การ อาชีพนักพัฒนาองค์การ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาพัฒนาองค์การ อาชีพนักพัฒนาองค์การ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์ อาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์การ ระดับ 6 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์ อาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์การ ระดับ 7

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 7

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารค่าตอบแทน) ชั้น 3 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารค่าตอบแทน) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารผลงาน) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พนักงานสัมพันธ์) ชั้น 3 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พนักงานสัมพันธ์) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (วางแผนอัตรากำลัง) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร) ชั้น 3 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ชั้น 3 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 5 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 6
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พัฒนาองค์การ) ชั้น 4

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารค่าตอบแทน) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารผลงาน) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พนักงานสัมพันธ์) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (วางแผนอัตรากำลัง) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารงานบุคคล 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พัฒนาองค์การ) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพวางแผนอัตรากำลัง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพบริหารค่าตอบแทน 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานสัมพันธ์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพบริหารผลงาน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาองค์การ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์การ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ