สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ ( 8 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 1 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ระดับ 5
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม ระดับ 5
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร ระดับ 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ
อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ