สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ ( 21 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์
อาชีพนักเขียน 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพิสูจน์อักษร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพบรรณาธิการ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักแปล 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ