สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ ( 21 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 7

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักพิสูจน์อักษร ชั้น 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 6 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ชั้น 7
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพบรรณาธิการ ชั้น 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพบรรณาธิการ ชั้น 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพบรรณาธิการ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพบรรณาธิการ ชั้น 6

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์
อาชีพนักพิสูจน์อักษร 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเขียน 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักแปล 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพบรรณาธิการ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ