คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานเขียนเฉพาะด้าน มีชื่อเสียงและมีผลงานที่แสดงอัตลักษณ์โดดเด่น และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 7 จะต้องมีสมรรถนะในระดับ 6  และต้องมีสมรรถนะเพิ่มอีก 1 หน่วย ได้แก่ สร้างนวัตกรรมและผลงานอันเป็นเลิศ และเป็นผู้มีคุณลักษณะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม มีวินัย ทำงานตรงต่อเวลา ยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น มีจริยธรรม รักษาความลับของงาน ยอมรับข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ระดับ 7 จะต้องผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับที่ 6 มาอย่างน้อย 2 ปี หรือมีผลงานเขียนไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง หรือเคยได้รับรางวัลด้านงานเขียนระดับนานาชาติ
2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ระดับ 7 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีประสบการณ์ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน มาอย่างน้อย  10 ปี
3. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) และ 2) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ระดับ 7 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักพิสูจน์อักษร บรรณาธิการ นักแปล นักออกแบบภาพประกอบ นักออกแบบหนังสือ หรืออื่นๆ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-KWSC-010A สร้างนวัตกรรมและผลงานอันเป็นเลิศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ