คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเขียน มีชื่อเสียงและมีผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับประเทศ ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 6 จะต้องมีสมรรถนะในระดับ 5  และต้องมีสมรรถนะเพิ่มอีก 2 หน่วย ได้แก่ บริหารจัดการด้านลิขสิทธิ์งานเขียน และกำหนดนโยบายแผนการทำงาน และการทำงานในระยะยาว และเป็นผู้มีคุณลักษณะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม มีวินัย ทำงานตรงต่อเวลา ยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น มีจริยธรรม รักษาความลับของงาน ยอมรับข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ระดับ 6 จะต้องผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับที่ 5 มาอย่างน้อย 2 ปี หรือมีผลงานเขียนไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง หรือเคยได้รับรางวัลด้านงานเขียนระดับประเทศ
2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ระดับ 6 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีประสบการณ์ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน มาอย่างน้อย  5 ปี
3. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) และ 2) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ระดับ 6 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีคุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักพิสูจน์อักษร บรรณาธิการ นักแปล นักออกแบบภาพประกอบ นักออกแบบหนังสือ หรืออื่นๆ  

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-TBPC-008A บริหารจัดการด้านลิขสิทธิ์งานเขียน
PUB-ZTNI-009A กำหนดนโยบาย แผนการทำงาน และการดำเนินงานในระยะยาว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ