คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านบรรจุหีบห่อสินค้าประเภทต่างๆ การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า ถอดประกอบสินค้าประเภทสำนักงาน การขนย้ายสินค้าและจัดวางสินค้า การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการรับฝากสินค้า รวมถึงการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ โดยเป็นบุคคลที่ 1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลข 2. มีความรู้ความเข้าใจในงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากสินค้า 3. มีทักษะการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อใช้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีความสามารถปฏิบัติที่หลากหลายและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า 5. มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า 6. มีความสามารถพัฒนาระบบงานการบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ในระดับการปฏิบัติงาน 7. มีความละเอียดความรอบครอบ และใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3 2.1 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนั้ จำนวนทั้งหมด 16 หน่วยสมรรถนะ ซึ่งมีหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2 จำนวน 8 หน่วยสมรรถนะ 2.2 ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2 แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2 อีก
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-SHP-3-063ZA บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
PUM-SHP-3-064ZA จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้า
PUM-SHP-3-076ZA บรรจุหีบห่อสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์
PUM-SHP-3-078ZA บรรจุหีบห่อสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
PUM-SHP-3-079ZA บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า
PUM-SHP-3-059ZA บรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย
PUM-SHP-3-060ZA บรรจุสินค้าแตกหักง่าย
PUM-SHP-3-061ZA บรรจุหีบห่อสินค้าสิ่งมีชีวิต
PUM-SHP-3-062ZA บรรจุหีบห่อสินค้างานศิลปะ (fine art)
PUM-SHP-3-075ZA ถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
PUM-SHP-3-077ZA ถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
PUM-SHP-3-080ZA จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากสินค้า
PUM-SHP-3-081ZA ตรวจสอบการประกอบสินค้าก่อนส่งมอบ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ