คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้า การขนย้ายสินค้าและจัดวางสินค้า รวมถึงการบรรจุหีบห่อสินค้าประเภทต่างๆ โดยเป็นบุคคลที่ 1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลข 2. มีทักษะการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อใช้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีความสามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 4. มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า 5. มีความละเอียดความรอบครอบ และใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2 1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 6 เดือน หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงาน อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 1.2 ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 1 2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2 2.1 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 13 หน่วยสมรรถนะ ซึ่งมีหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 1 จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ 2.2 ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 1 แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 1 อีก
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-SHP-2-001ZA จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
PUM-SHP-2-002ZA บรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
PUM-SHP-2-003ZA จัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
PUM-SHP-2-004ZA บำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
PUM-SHP-2-005ZA ใช้เส้นทางในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
PUM-SHP-2-065ZA ขนย้ายสินค้าขึ้นรถและลงรถ
PUM-SHP-2-066ZA ขนย้ายสินค้าภายในที่อยู่อาศัย
PUM-SHP-2-068ZA จัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด
PUM-SHP-2-063ZA บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
PUM-SHP-2-064ZA จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้า
PUM-SHP-2-076ZA บรรจุหีบห่อสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์
PUM-SHP-2-078ZA บรรจุหีบห่อสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
PUM-SHP-2-079ZA บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ