คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการสำรวจเพื่อการขนย้ายสินค้า การวางแผนการขนย้ายสินค้า การควบคุมการบรรจุหีบห่อและการบรรจุหีบห่อสินค้าประเภทต่างๆ การควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย และการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการถอดประกอบสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำเอกสาร และการตรวจสอบสินค้าหลังการขนย้าย โดยเป็นบุคคลที่ 1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2. มีทักษะการสื่อสารกับลูกค้า และการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. มีการสำรวจและวางแผนการขนย้ายสินค้า และพัฒนากระบวนการทำงานการบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า 4. มีความสามารถควบคุมการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า 5. มีความรู้ความเข้าใจในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้า และการตรวจสอบสินค้าหลังการขนย้าย 6. มีความละเอียดความรอบครอบ และใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 4 2.1 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 14 หน่วยสมรรถนะ ซึ่งมีหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3 จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ 2.2 ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3 แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3 อีก
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-SHP-4-059ZA บรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย
PUM-SHP-4-060ZA บรรจุสินค้าแตกหักง่าย
PUM-SHP-4-061ZA บรรจุหีบห่อสินค้าสิ่งมีชีวิต
PUM-SHP-4-062ZA บรรจุหีบห่อสินค้างานศิลปะ (fine art)
PUM-SHP-4-075ZA ถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
PUM-SHP-4-056ZA สำรวจเพื่อการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
PUM-SHP-4-057ZA วางแผนการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
PUM-SHP-4-058ZA ควบคุมการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
PUM-SHP-4-067ZA ควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
PUM-SHP-4-069ZA ตรวจสอบสินค้าหลังการขนย้าย
PUM-SHP-4-070ZA ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
PUM-SHP-4-071ZA จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
PUM-SHP-4-072ZA สำรวจเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน
PUM-SHP-4-073ZA วางแผนการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน
PUM-SHP-4-074ZA ควบคุมการดำเนินการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ