คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ คัดแยกพัสดุและสิ่งของด่วน และปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ รวมถึงการรับพัสดุและสิ่งของด่วน การลำเลียงพัสดุและสิ่งของด่วน ปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ การจัดเตรียมการนำส่งพัสดุและสิ่งของด่วนให้กับผู้รับ การส่งมอบพัสดุและสิ่งของด่วน และการส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัดโดยเป็นบุคคลที่ 1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลข 2. มีทักษะการสื่อสารภายในองค์กร และการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 4. มีความสามารถปฏิบัติที่หลากหลายและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 5. มีทักษะการใช้เครื่องสื่อสารและเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 6. มีความสามารถพัฒนาระบบงาน และจัดการปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 7. มีความละเอียดความรอบครอบ และใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของภายในประเทศ ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของภายในประเทศ อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 3 2.1 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 14 หน่วยสมรรถนะ ซึ่งมีหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของภายในประเทศ ชั้น 2 จำนวน 8 หน่วยสมรรถนะ 2.2 ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของภายในประเทศ ชั้น 2 แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 2 อีก
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-SHP-3-031ZA ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
PUM-SHP-3-034ZA คัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ
PUM-SHP-3-038ZA รับมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
PUM-SHP-3-042ZA ส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด
PUM-SHP-3-044ZA ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
PUM-SHP-3-047ZA คัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศ
PUM-SHP-3-051ZA รับมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
PUM-SHP-3-054ZA ส่งมอบเอกสาร สินค้า และเงินให้กับต้นสังกัด
PUM-SHP-3-037ZA ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
PUM-SHP-3-039ZA จัดเตรียมการนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
PUM-SHP-3-043ZA ปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ
PUM-SHP-3-050ZA ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
PUM-SHP-3-052ZA จัดเตรียมการนำส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ ให้กับผู้รับ
PUM-SHP-3-055ZA ปิดรายการเอกสารส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ