คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการวางแผนการรับและการขนส่ง ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ รวมถึงการจัดเตรียมการนำส่งพัสดุและสิ่งของด่วนให้กับผู้รับ การปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศโดยเป็นบุคคลที่ 1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2. มีทักษะการสื่อสารกับลูกค้า และการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. มีการวางแผนการรับและการขนส่งพัสดุและสิ่งของ พัฒนากระบวนการทำงานการบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า 4. มีความสามารถปฏิบัติที่หลากหลายและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ 5. มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 6. มีความสามารถพัฒนาระบบงาน และจัดการปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 4 2.1 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 10 หน่วยสมรรถนะ ซึ่งมีหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของภายในประเทศ ชั้น 3 จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ 2.2 ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของภายในประเทศ ชั้น 3 แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 3 อีก
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-SHP-4-037ZA ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
PUM-SHP-4-039ZA จัดเตรียมการนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
PUM-SHP-4-043ZA ปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ
PUM-SHP-4-050ZA ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
PUM-SHP-4-052ZA จัดเตรียมการนำส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ ให้กับผู้รับ
PUM-SHP-4-055ZA ปิดรายการเอกสารส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศ
PUM-SHP-4-032ZA วางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ
PUM-SHP-4-035ZA วางแผนขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
PUM-SHP-4-045ZA วางแผนการรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
PUM-SHP-4-048ZA วางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ