คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า การจัดเตรียม บำรุงรักษาและควบคุมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า รวมถึงการรับพัสดุและสิ่งของด่วน การลำเลียงพัสดุและสิ่งของด่วน และการส่งมอบพัสดุและสิ่งของด่วนโดยเป็นบุคคลที่ 1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลขขั้นพื้นฐาน 2. มีทักษะการอ่านและสื่อสารในการปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 3. มีทักษะด้านการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกต้องและปลอดภัย 4. มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 5. มีทักษะการปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 1 1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 เดือน หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงานด้านปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ อย่างน้อย 4 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 1.2 ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 1 2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 1 ผู้ขอเข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวน 12 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-SHP-1-001ZA จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
PUM-SHP-1-002ZA บรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
PUM-SHP-1-003ZA จัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
PUM-SHP-1-004ZA บำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
PUM-SHP-1-005ZA ใช้เส้นทางในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
PUM-SHP-1-033ZA รับพัสดุด่วนภายในประเทศ
PUM-SHP-1-036ZA ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
PUM-SHP-1-040ZA ส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
PUM-SHP-1-041ZA รับมอบพัสดุด่วนภายในประเทศจากสถานที่ของลูกค้า
PUM-SHP-1-046ZA รับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
PUM-SHP-1-049ZA ลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ
PUM-SHP-1-053ZA ส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ