คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับการทำงาน (Microsoft Office Specialist: Microsoft Excel) ขั้นต้น


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับการทำงาน (Microsoft Office Specialist: Microsoft Excel) ขั้นต้น
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับการทำงาน ขั้นต้น จะมีความรู้และทักษะในเรื่องการสร้างและจัดการงานด้านการวิเคราะห์และการคำนวณ ด้วยการสร้างและจัดการเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก การสร้างเซลล์และช่วงเซลล์ การสร้างตารางอัตโนมัติ การใช้สูตรและฟังก์ชัน การสร้างแผนภูมิและแทรกวัตถุอื่น ๆ ครอบคลุมความสามารถในการสร้างและแก้ไขเวิร์กบุ๊กที่มีหลายเวิร์กชีต และใช้องค์ประกอบกราฟิกเพื่อเป็นตัวแทนข้อมูลด้วยภาพ ตัวอย่างเวิร์กบุ๊ก ได้แก่ งบประมาณที่ดูเป็นมืออาชีพ งบการเงิน ใบแจ้งหนี้การขาย และการป้องกันการแก้ไขและป้อนข้อมูล ฯลฯ ซึ่งจะเป็นทักษะสำคัญที่บุคคลทั่วไป และ/หรือผู้ที่ทำงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติอยู่จริง ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น หรือต่อยอดพัฒนาทักษะตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้ดียิ่งขึ้น
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับการทำงานครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ คนทำงาน ผู้บริหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไป
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับการทำงาน
        - ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยการทดสอบใบประกาศนียบัตรสากล Microsoft Office Specialist (MOS) โปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word) หรือ
        - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับการทำงาน จำนวน 6 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ คนทำงาน ผู้บริหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไป

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MSE-KLBU-001 จัดการเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก (Manage Worksheets and Workbooks)
MSE-OERX-002 จัดการเซลล์ข้อมูลและช่วงข้อมูล (Manage Data Cells and Ranges)
MSE-CCNC-003 จัดการตารางและข้อมูลในตาราง (Manage Tables and Table Data)
MSE-SFHQ-004 คำนวณด้วยสูตรและฟังก์ชัน (Perform Operations by using Formulas and Functions)
MSE-BMVQ-005 จัดการแผนภูมิ (Manage Charts)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
TP-0004-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ยินดีต้อนรับ