หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการเซลล์ข้อมูลและช่วงข้อมูล (Manage Data Cells and Ranges)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับการทำงาน Microsoft Office Specialist Microsoft Excel


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MSE-OERX-002

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเซลล์ข้อมูลและช่วงข้อมูล (Manage Data Cells and Ranges)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีความเข้าใจ มีทักษะ และสามารถจัดการเซลล์ข้อมูล และช่วงข้อมูล ในเวิร์กชีต เช่น การเติมข้อมูลอัตโนมัติ การย้าย คัดลอก และวางข้อมูลแบบพิเศษ การคำนวณพื้นฐาน การแทรก ลบ ผสานเซลล์ การจัดการแถว หรือคอลัมน์ การตั้งชื่อเพื่ออ้างอิงเซลล์ รวมถึงการจัดรูปแบบเซลล์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20121

จัดเตรียมข้อมูลในเวิร์กชีต (Manipulate data in worksheets)

1. จัดการข้อมูลในเวิร์กชีตพร้อมกันหลายเวิร์กชีต

20121.01 212254
20121

จัดเตรียมข้อมูลในเวิร์กชีต (Manipulate data in worksheets)

2. ใช้สูตรคำนวณพื้นฐาน (AutoSum)

20121.02 212255
20121

จัดเตรียมข้อมูลในเวิร์กชีต (Manipulate data in worksheets)

3. ย้าย คัดลอก และวางข้อมูลในเวิร์กชีต (Cut, Copy และ Paste)

20121.03 212256
20121

จัดเตรียมข้อมูลในเวิร์กชีต (Manipulate data in worksheets)

4. เติมข้อมูลในเซลล์ (AutoFill และ Flash Fill)

20121.04 212257
20121

จัดเตรียมข้อมูลในเวิร์กชีต (Manipulate data in worksheets)

5. แทรกและลบเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ (Insert หรือ Delete)

20121.05 212258
20122

จัดรูปแบบเซลล์และช่วงข้อมูล (Format cells and ranges)

1. กำหนดรูปแบบตัวเลข (Number Format)
20122.01 212259
20122

จัดรูปแบบเซลล์และช่วงข้อมูล (Format cells and ranges)

2. ใช้สไตล์เซลล์ (Cell Styles)

20122.02 212260
20122

จัดรูปแบบเซลล์และช่วงข้อมูล (Format cells and ranges)

3. ล้างการจัดรูปแบบเซลล์ (Clear Formatting)
20122.03 212261
20122

จัดรูปแบบเซลล์และช่วงข้อมูล (Format cells and ranges)

4. ป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยล็อกเซลล์ (Lock Cell)
20122.04 212262
20122

จัดรูปแบบเซลล์และช่วงข้อมูล (Format cells and ranges)

5. ผสานและยกเลิกการผสานเซลล์ (Merge and Unmerge) 20122.05 212263
20122

จัดรูปแบบเซลล์และช่วงข้อมูล (Format cells and ranges)

6. จัดตำแหน่งข้อมูลในเซลล์ (Alignment) 20122.06 212264
20123

กำหนดและอ้างอิงช่วงเซลล์ที่มีชื่อ (Define and reference named ranges)

1. กำหนดชื่อให้กับเซลล์หรือช่วงเซลล์ที่มีข้อมูล (Name Manager และ Defined Names) 20123.01 212265
20123

กำหนดและอ้างอิงช่วงเซลล์ที่มีชื่อ (Define and reference named ranges)

2. คำนวณโดยใช้การอ้างอิงชื่อช่วงเซลล์ที่มีอยู่ 20123.02 212266
20124

แสดงข้อมูลสรุปแบบเห็นภาพ (Summarize data visually)

1. แสดงแนวโน้มข้อมูลด้วยแผนภูมิในเซลล์เดียว (Sparkline) 20124.01 212267
20124

แสดงข้อมูลสรุปแบบเห็นภาพ (Summarize data visually)

2. ใช้คำสั่งจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting) 20124.02 212268

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะความสามารถในการจัดการข้อมูลในเวิร์กชีตโดยสามารถทำงานพร้อมกันหลายเวิร์กชีต ทำการคำนวณพื้นฐาน ทำการย้าย คัดลอก และวางข้อมูลในเวิร์กชีต ทำการเติมข้อมูลในเซลล์ ทำการแทรกและลบเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

2. มีทักษะความสามารถในการจัดรูปแบบเซลล์และช่วงข้อมูล โดยสามารถทำการผสาน และยกเลิกการผสานเซลล์ ทำการแก้ไขการจัดตำแหน่งข้อมูลในเซลล์ จัดการวางแนว และการเยื้อง

3. มีทักษะความสามารถในการจัดรูปแบบเซลล์โดยใช้คำสั่งคัดลอกรูปแบบ ทำการตัดข้อความภายในเซลล์ และการทำให้พอดีกับขนาดของเซลล์ ปรับใช้รูปแบบตัวเลข ใช้สไตล์เซลล์และล้างการจัดรูปแบบเซลล์ รวมถึงทำการป้องกันการแก้ไขและป้อนข้อมูลโดยล็อกเซลล์

4. มีทักษะความสามารถในการจัดรูปแบบเซลล์ โดยสามารถกำหนดและอ้างอิงช่วงเซลล์ที่มีชื่อ เช่น ทำการตั้งชื่อให้กับช่วงเซลล์ และตาราง ทำการคำนวณโดยอ้างอิงชื่อช่วงเซลล์

5. มีทักษะความสามารถในการสรุปข้อมูลด้วยภาพ โดยสามารถแทรกแผนภูมิที่แสดงภาพแนวโน้มข้อมูลในเซลล์เดียว หรือใช้และยกเลิกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องการจัดการข้อมูลในเวิร์กชีตที่ต้องทำงานพร้อมกันหลายเวิร์กชีต ฟังก์ชันสำหรับการคำนวณพื้นฐาน การย้าย คัดลอก และวางข้อมูลในเวิร์กชีตโดยใช้ตัวเลือกการวางแบบพิเศษ การเติมข้อมูลในเซลล์โดยใช้การเติมอัตโนมัติ การแทรกและลบเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

2. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องการจัดรูปแบบเซลล์และช่วงข้อมูล การผสานและยกเลิกการผสานเซลล์ การแก้ไขการจัดตำแหน่งข้อมูลในเซลล์ การจัดการวางแนวข้อมูลในเซลล์

3. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องการจัดรูปแบบเซลล์โดยใช้คำสั่งคัดลอกรูปแบบ การตัดข้อความภายในเซลล์ และการทำให้พอดีกับขนาดของเซลล์ การปรับใช้รูปแบบตัวเลขที่เหมาะสม การใช้สไตล์เซลล์และ

ล้างการจัดรูปแบบเซลล์ การป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยล็อกเซลล์

4. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องการจัดรูปแบบเซลล์โดยกำหนดชื่อให้กับเซลล์และช่วงเซลล์ที่มีข้อมูล การอ้างอิงช่วงเซลล์เพื่อการคำนวณโดยอ้างอิง

5. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องการสรุปข้อมูลด้วยภาพเพื่อแสดงแนวโน้มข้อมูลให้เห็นภาพ การใช้และยกเลิกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของการใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นต้น เพื่อการจัดการเซลล์ข้อมูลและช่วงข้อมูล (Manage Data Cells and Ranges)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

        -


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ