หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการตารางและข้อมูลในตาราง (Manage Tables and Table Data)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับการทำงาน Microsoft Office Specialist Microsoft Excel


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MSE-CCNC-003

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการตารางและข้อมูลในตาราง (Manage Tables and Table Data)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีความเข้าใจ มีทักษะ และสามารถจัดการตาราง หรือข้อมูลในตาราง ในเรื่องการคำนวณ การใช้สไตล์ตาราง การแสดงแถวผลรวม การกรอง และการจัดเรียงข้อมูลในตารางสเปรดชีตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20131
สร้างและจัดรูปแบบตาราง (Create and format tables)
1. สร้างตาราง (Insert Table) 20131.01 212269
20131
สร้างและจัดรูปแบบตาราง (Create and format tables)

2. จัดรูปแบบตารางจากช่วงเซลล์ (Format as Table)

20131.02 212270
20131
สร้างและจัดรูปแบบตาราง (Create and format tables)

3. แปลงตารางกลับไปเป็นช่วงเซลล์ (Convert to Range)

20131.03 212271
20132

ปรับแก้ไขตาราง (Modify tables)

1. เพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์ของตาราง
20132.01 212272
20132

ปรับแก้ไขตาราง (Modify tables)

2. แทรกและกำหนดค่าแถวแสดงผลรวม (Total Row)
20132.02 212273
20132

ปรับแก้ไขตาราง (Modify tables)

3. สลับสีแถว (Banded Rows) 20132.03 212274
20132

ปรับแก้ไขตาราง (Modify tables)

4. ใช้สไตล์ตาราง (Table Styles) 20132.04 212275
20133

กรองและจัดเรียงข้อมูลตาราง (Filter and sort table data)

1. เรียงลำดับข้อมูลแบบหลายคอลัมน์ (Sort) 20133.01 212276
20133

กรองและจัดเรียงข้อมูลตาราง (Filter and sort table data)

2. กรองข้อมูล (Filter) 20133.02 212277

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะความสามารถในการจัดการตาราง โดยสร้างและจัดรูปแบบตารางจากช่วงเซลล์ การแปลงตารางเป็นช่วงเซลล์ และการคำนวณในตารางอัตโนมัติด้วยคุณลักษณะของเครื่องมือเฉพาะ

2. ทักษะความสามารถในการแก้ไขโครงสร้างของตาราง โดยทำการเพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์ของตาราง กำหนดค่าตัวเลือกอื่น ๆ เช่น แทรกและกำหนดค่าแถวแสดงผลรวม ใช้สีสลับแถว และใช้สไตล์ตาราง

3. ทักษะความสามารถในการกรองและจัดเรียงข้อมูลตาราง โดยทำการกรองข้อมูลที่ต้องการ และจัดเรียงข้อมูลแบบหลายคอลัมน์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการสร้างและจัดรูปแบบตาราง การใช้สไตล์ตาราง การแปลงตารางเป็นช่วงเซลล์ และการคำนวณในตารางอัตโนมัติ

2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแก้ไขโครงสร้างของตาราง การเพิ่มหรือลบแถว และคอลัมน์ การกำหนดค่าตัวเลือกอื่น ๆ

3. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกรองข้อมูลและการจัดเรียงข้อมูลในตาราง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของการใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นต้น เพื่อการจัดการตารางและข้อมูลในตาราง (Manage Tables and Table Data)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

        -


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ