หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก (Manage Worksheets and Workbooks)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับการทำงาน Microsoft Office Specialist Microsoft Excel


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MSE-KLBU-001

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก (Manage Worksheets and Workbooks)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจัดการเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก ในเรื่องการนำเข้าข้อมูลโดยการป้อนเอง หรือจากแหล่งอื่นทั้งในลักษณะออนไลน์ หรือออฟไลน์ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และสามารถใช้เครื่องมือนำทางไปยังข้อมูลภายใน และปรับมุมมองให้เหมาะกับการทำงาน และสามารถสำรองข้อมูล หรือแบ่งปันเอกสารทางออนไลน์ เพื่อการทำงานร่วมกันบนเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20111
นำเข้าข้อมูลลงในเวิร์กบุ๊ก (Import data into workbooks)

1. ป้อนข้อมูล

20111.01 212147
20111
นำเข้าข้อมูลลงในเวิร์กบุ๊ก (Import data into workbooks)

2. นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Text

20111.02 212148
20111
นำเข้าข้อมูลลงในเวิร์กบุ๊ก (Import data into workbooks)

3. นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV

20111.03 212149
20112
นำทางภายในเวิร์กบุ๊ก (Navigate within workbooks)

1. ใช้เครื่องมือนำทางไปยังตำแหน่งของข้อมูลที่อยู่ภายในเอกสาร (Name Box และ Go To)

20112.01 212150
20112
นำทางภายในเวิร์กบุ๊ก (Navigate within workbooks)

2. สร้างและลบไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นจุดเชื่อมโยงหลายมิติ (Link)

20112.02 212151
20113

จัดรูปแบบเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก (Format worksheets and workbooks)

1. ตั้งค่าขนาดกระดาษ (Size)

20113.01 212152
20113

จัดรูปแบบเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก (Format worksheets and workbooks)

2. ตั้งค่าระยะขอบกระดาษ (Margin)

20113.02 212153
20113

จัดรูปแบบเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก (Format worksheets and workbooks)

3. ตั้งค่าส่วนหัวและส่วนท้ายกระดาษ (Header & Footer)

20113.03 212154
20113

จัดรูปแบบเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก (Format worksheets and workbooks)

4. ปรับความสูงของแถว (AutoFit Row Height)

20113.04 212155
20113

จัดรูปแบบเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก (Format worksheets and workbooks)

5. ปรับความกว้างของคอลัมน์ (AutoFit Row Height)

20113.05 212156
20113

จัดรูปแบบเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก (Format worksheets and workbooks)

6. ตรึงแถวและคอลัมน์ของเวิร์กชีต (Freeze Panes)

20113.06 212157
20113

จัดรูปแบบเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก (Format worksheets and workbooks)

7. ระบุพื้นที่เพื่อสั่งพิมพ์ (Print Area)

20113.07 212158
20113

จัดรูปแบบเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก (Format worksheets and workbooks)

8. ซ่อนและแสดงสูตรคำนวณ (Show Formulas)

20113.08 212159
20114

กำหนดค่าตัวเลือกและมุมมอง (Customize options and views)

1. ใช้เครื่องมือเพื่อปรับมุมมองการทำงาน (Workbook Views)

20114.01 212248
20114

กำหนดค่าตัวเลือกและมุมมอง (Customize options and views)

2. แก้ไขคุณสมบัติของเวิร์กบุ๊ก (Excel Options)

20114.02 212249
20115

ระบุเนื้อหาสำหรับการทำงานร่วมกัน (Configure content for collaboration)

1. ป้องกันไฟล์เอกสาร (Protect Workbook)

20115.01 212250
20115

ระบุเนื้อหาสำหรับการทำงานร่วมกัน (Configure content for collaboration)

2. ตรวจสอบเวิร์กบุ๊ก (Inspect Workbook)

20115.02 212251
20115

ระบุเนื้อหาสำหรับการทำงานร่วมกัน (Configure content for collaboration)

3. บันทึกเวิร์กบุ๊กเพื่อสำรองข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ (Save as)

20115.03 212252
20115

ระบุเนื้อหาสำหรับการทำงานร่วมกัน (Configure content for collaboration)

4. แบ่งปันไฟล์ (Share and Export) เพื่อการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น

20115.04 212253

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีความสามารถในการนำเข้าข้อมูลโดยตรงจากการป้อนข้อมูลเอง หรือนำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากแหล่งอื่น ๆ ทั้งในลักษณะออนไลน์ หรือออฟไลน์

2. มีความสามารถในการสืบค้นและใช้เครื่องมือนำทางไปยังตำแหน่งของข้อมูลใด ๆ ภายในเอกสาร

3. มีความสามารถในการปรับมุมมองที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงาน เช่น แก้ไขการตั้งค่าหน้ากระดาษ (ระยะขอบ ขนาด การวางแนว) การระบุส่วนหัวหรือส่วนท้ายของหน้ากระดาษ การปรับตั้งค่าให้ความสูงของแถวและความกว้างของคอลัมน์พอดีอัตโนมัติ การซ่อนและแสดงสูตรคำนวณ การตรึงแนวในเวิร์กชีต การระบุพื้นที่เพื่อการสั่งพิมพ์

4. มีความสามารถในการสำรองข้อมูล หรือแบ่งปันเอกสารทางออนไลน์ ตรวจสอบเวิร์กบุ๊ก เพื่อการทำงานร่วมกันบนเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปแบบของไฟล์ข้อมูลชนิดต่าง ๆ และการนำมาใช้ในโปรแกรมตารางคำนวณ

2. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการนำเข้าข้อมูลโดยการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง และการนำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์จากแหล่งอื่น ๆ เช่น จากไฟล์ที่เป็นข้อความ หรือจากไฟล์ในแหล่งจัดเก็บฐานข้อมูล หรือจากไฟล์ของเว็บเพจ

3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องมือนำทางไปยังตำแหน่งของข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ภายในเอกสาร และการสร้างและลบไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นจุดเชื่อมโยงหลายมิติ

4. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องมือเพื่อปรับมุมมองการทำงานที่เหมาะสม เช่น ปรับแต่งส่วนหัวและส่วนท้ายกระดาษ ปรับความกว้างของแถวและคอลัมน์ การตรึงแนวในเวิร์กชีต กำหนดการตั้งค่าสำหรับการสั่งพิมพ์ การแสดงและแก้ไขเนื้อหาของเวิร์กบุ๊กในมุมมองที่ต่างกัน 

5. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการสำรองข้อมูล การป้องกันไฟล์เอกสาร การตรวจสอบเวิร์กบุ๊ก การบันทึกเวิร์กบุ๊ก และการแบ่งปันไฟล์เอกสารเพื่อการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในระบบเครือข่าย และบนระบบคลาวด์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ เพื่อการจัดการเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก (Manage Worksheets and Workbooks)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

        -

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ