หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

คำนวณด้วยสูตรและฟังก์ชัน (Perform Operations by using Formulas and Functions)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับการทำงาน Microsoft Office Specialist Microsoft Excel


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MSE-SFHQ-004

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คำนวณด้วยสูตรและฟังก์ชัน (Perform Operations by using Formulas and Functions)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีความเข้าใจ มีทักษะ และสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันที่เหมาะสมในการคำนวณ และดำเนินการด้วยสูตรและฟังก์ชันพื้นฐาน ฟังก์ชันการนับได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ฟังก์ชันจัดการกับข้อความได้ถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20141
แทรกข้อมูลการอ้างอิง (Insert references)

1. กำหนดค่าอ้างอิงข้อมูลแบบสัมพัทธ์ แบบสัมบูรณ์ และแบบผสม 20141.01 212278
20141
แทรกข้อมูลการอ้างอิง (Insert references)

2. คำนวณโดยอ้างอิงช่วงเซลล์ที่มีชื่อและตารางที่มีชื่อในสูตร 20141.02 212279
20141
แทรกข้อมูลการอ้างอิง (Insert references)

3. อ้างอิงข้ามเวิร์กชีต หรือเวิร์กบุ๊ก 20141.03 212280
20142
หาค่าและแปลงข้อมูล (Calculate and transform data)
1. ใช้ฟังก์ชันทางสถิติ 20142.01 212281
20142
หาค่าและแปลงข้อมูล (Calculate and transform data)
2. ใช้ฟังก์ชันนับจำนวน 20142.02 212282
20142
หาค่าและแปลงข้อมูล (Calculate and transform data)

3. ใช้ฟังก์ชันเพื่อดำเนินการตามเงื่อนไข

20142.03 212283
20143

จัดรูปแบบและปรับแก้ไขข้อความ (Format and modify text)

1. ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการจัดการข้อความ 20143.01 212284
20143

จัดรูปแบบและปรับแก้ไขข้อความ (Format and modify text)

2. ใช้ฟังก์ชันแปลงรูปแบบลักษณะของตัวอักษร 20143.02 212285
20143

จัดรูปแบบและปรับแก้ไขข้อความ (Format and modify text)

3. ใช้ฟังก์ชันจัดรูปแบบข้อความที่นำข้อความมารวมกันจากหลายคอลัมน์ 20143.03 212286

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะความสามารถในการอ้างอิงข้อมูลแบบสัมพัทธ์ แบบสัมบูรณ์ และแบบผสม ดำเนินการคำนวณโดยอ้างอิงช่วงเซลล์ที่มีชื่อและตารางที่มีชื่อในสูตร และทำการอ้างอิงข้ามเวิร์กชีต หรือเวิร์กบุ๊ก

2. ทักษะความสามารถในการดำเนินการคำนวณโดยใช้ฟังก์ชันทางสถิติ เช่น AVERAGE(), MAX(), MIN() และ SUM() และนับเซลล์โดยใช้ฟังก์ชัน COUNT(), COUNTA() และ COUNTBLANK()

3. ทักษะความสามารถในการดำเนินการตามเงื่อนไขโดยใช้ฟังก์ชัน IF()

4. ทักษะความสามารถในการดำเนินการจัดการกับข้อความโดยใช้ฟังก์ชัน RIGHT(), LEFT() และ MID() แปลงข้อความโดยใช้ฟังก์ชัน UPPER(), LOWER() และ LEN() และจัดรูปแบบข้อความโดยใช้ฟังก์ชัน CONCAT() และ TEXTJOIN()

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ความเข้าใจในการอ้างอิงข้อมูลแบบสัมพัทธ์ แบบสัมบูรณ์ และแบบผสม ดำเนินการคำนวณโดยอ้างอิงช่วงเซลล์ที่มีชื่อและตารางที่มีชื่อในสูตร และทำการอ้างอิงข้ามเวิร์กชีต หรือเวิร์กบุ๊ก

2. ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการคำนวณโดยใช้ฟังก์ชันทางสถิติ เช่น AVERAGE(), MAX(), MIN() และ SUM() และนับเซลล์โดยใช้ฟังก์ชัน COUNT(), COUNTA() และ COUNTBLANK()

3. ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเงื่อนไขโดยใช้ฟังก์ชัน IF()

4. ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดการกับข้อความโดยใช้ฟังก์ชัน RIGHT(), LEFT() และ MID() แปลงข้อความโดยใช้ฟังก์ชัน UPPER(), LOWER() และ LEN() และจัดรูปแบบข้อความโดยใช้ฟังก์ชัน CONCAT() และ TEXTJOIN()


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

 (ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของการใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นต้น เพื่อการดำเนินการโดยใช้สูตรและฟังก์ชัน (Perform Operations by using Formulas and Functions) 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

    1. ใช้ฟังก์ชันทางสถิติมีขอบเขตครอบคลุมการคำนวณโดยใช้ฟังก์ชันทางสถิติ เช่น AVERAGE(), MAX(), MIN() และ SUM() และ

    2. ใช้ฟังก์ชันนับจำนวนมีขอบเขตครอบคลุมการใช้ฟังก์ชันนับจำนวน เช่น COUNT(), COUNTA() และ COUNTBLANK() 

    3. ใช้ฟังก์ชันเพื่อดำเนินการตามเงื่อนไขมีขอบเขตครอบคลุมการใช้ฟังก์ชันดำเนินการตามเงื่อนไข เช่น IF() ที่เป็นเงื่อนไขชั้นเดียว

    4. ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการจัดการข้อความมีขอบเขตครอบคลุมการใช้ฟังก์ชันเพื่อการจัดการข้อความ เช่น RIGHT(), LEFT() และ MID()

    5. ใช้ฟังก์ชันแปลงรูปแบบลักษณะของตัวอักษรมีขอบเขตครอบคลุมการใช้ฟังก์ชันเพื่อแปลงรูปแบบลักษณะของตัวอักษร เช่น UPPER(), LOWER() และ LEN()

    6. ใช้ฟังก์ชันจัดรูปแบบข้อความที่นำข้อความมารวมกันจากหลายคอลัมน์มีขอบเขตครอบคลุมการใช้ฟังก์ชันเพื่อข้อความมารวมกันจากหลายคอลัมน์ เช่น CONCAT() และ TEXTJOIN()


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน



ยินดีต้อนรับ