คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านค้าปลีก ตามที่ระบุในระดับ บริหารร้านค้า ชั้น 3 และสามารถปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกลักษณะต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกดั้งเดิม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานขายชั้น 3 หรือต้องผ่านการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-ZZZ-3-013ZA สร้างความร่วมมือในการขาย
RTS-ZZZ-3-014ZA ประสานความร่วมมือเพื่อบริการลูกค้า
RTS-ZZZ-3-015ZA ประสานงานในทีมงาน
RTS-ZZZ-3-016ZA ลดความสูญเสียของร้านค้าขั้นสูง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ