คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านค้าปลีก ตามที่ระบุในระดับ บริหารร้านค้า ชั้น 4 และสามารถปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกลักษณะต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกดั้งเดิม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพบริหารร้านค้าชั้น 3 หรือต้องผ่านการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-ZZZ-4-017ZA จัดการทีมขาย
RTS-ZZZ-4-018ZA บริหารทีมขาย
RTS-ZZZ-4-019ZA พัฒนาทีมขาย
RTS-ZZZ-4-020ZA รักษาความมั่นคงปลอดภัยของร้านค้า
RTS-ZZZ-4-021ZA รักษาความปลอดภัยของร้านค้า
RTS-ZZZ-4-022ZA สำรวจความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ
RTS-ZZZ-4-023ZA พยากรณ์ความต้องการใช้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์
RTS-ZZZ-4-024ZA กำหนดขอบเขต คุณลักษณะ เงื่อนไขของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ
RTS-ZZZ-4-025ZA สำรวจแหล่งขาย และผู้ขายสินค้าหรือบริการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ