คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดการเครื่องมืออุปกรณ์พื้นที่สีเขียว ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดการเครื่องมืออุปกรณ์พื้นที่สีเขียว ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     มีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบของเครื่องจักรกลการเกษตรแต่ละชนิด สามารถอธิบายความผิดปกติของเครื่องจักรกลการเกษตรได้ สามารถจัดวางเครื่องจักรกลการเกษตรในบริเวณที่ปลอดภัยต่อการนำไปใช้งาน มีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบของเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยแต่ละชนิด สามารถอธิบายความผิดปกติของเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยได้ รวมทั้งสามารถอธิบายการจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยในบริเวณที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานได้ มีความรู้พื้นฐานเรื่องวงจรการบริหารงานคุณภาพ สามารถจดบันทึกเอกสารประวัติเครื่องจักรกลการเกษตรได้ สามารถอธิบายความผิดปกติของเครื่องจักรกลการเกษตรได้ และสามารถจัดเก็บเครื่องจักรกลการเกษตรในบริเวณที่ปลอดภัยหลังการนำไปใช้งาน มีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบของเครื่องจักรกลการเกษตรแต่ละชนิด สามารถบำรุงรักษาเชิงป้องกัน บำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ บำรุงรักษาแบบแก้ไขให้กับเครื่องจักรกลการเกษตรได้ และสามารถบำรุงรักษาโดยใช้ระบบล็อคและแขวนป้ายได้ สามารถจดบันทึกเอกสารคลัง และประวัติเครื่องจักรกลการเกษตรหลังการนำไปใช้งาน และสามารถจัดทำรายงานการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเมื่อเสร็จสิ้นงาน ปฏิบัติตามเงื่อนไขความปลอดภัยของพื้นที่ทำงานอย่างเคร่งครัด มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อจัดการเอกสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดการเครื่องมืออุปกรณ์พื้นที่สีเขียว ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
     2.มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตร หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรอย่างน้อย 3 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ
     3.ผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     ผู้ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร ผู้ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร ผู้ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-XTAA-210A ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือการเกษตร
ECM-JOYO-211A วางแผนจัดทำเอกสารบันทึกประวัติ คู่มือวิธีการใช้งานเอกสาร คลังการบำรุงรักษาเครื่องมือการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร
ECM-KNKA-213A ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน
ECM-AYHS-214A ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ