คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดการเครื่องมืออุปกรณ์พื้นที่สีเขียว ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดการเครื่องมืออุปกรณ์พื้นที่สีเขียว ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้องในการทำงาน มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของเครื่องมือการเกษตรแต่ละชนิด รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท และชนิดของเครื่องมือการเกษตร สามารถจดบันทึกเอกสารคลังเครื่องมือการเกษตร เอกสารการเก็บรักษาเครื่องมือการเกษตร เอกสารการเบิกจ่ายเครื่องมือการเกษตร เอกสารการตรวจสอบเครื่องมือการเกษตรประจำปี สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารเครื่องมือการเกษตรให้ถูกต้องเป็นงานประจำ ทำความสะอาดเครื่องมือการเกษตรแต่ละชนิด ตรวจสอบเครื่องมือการเกษตรเพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดปกติตามหลักการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท และชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย สามารถทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยแต่ละชนิด และตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดปกติตามหลักการบำรุงรักษาด้วยตนเองได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขความปลอดภัยของพื้นที่ทำงานอย่างเคร่งครัด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดการเครื่องมืออุปกรณ์พื้นที่สีเขียว ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
     2. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตร หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรอย่างน้อย 1 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ
     3. ผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     ผู้ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตร ผู้ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-RHZY-208A จัดเตรียมเครื่องมือการเกษตรเครื่องมือ และอุปกรณ์ความปลอดภัย
ECM-OOPK-209A ตรวจสอบสภาพเครื่องมือการเกษตร
ECM-LPDI-212A จัดเตรียมเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องมือ และอุปกรณ์ความปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ