หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ECM-AYHS-214A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO-08 รหัสอาชีพ 9214 คนงานปลูกพืชสวนและไม้ดอกไม้ประดับ

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวงจรการบริหารงานคุณภาพสามารถตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรบันทึกเอกสารคลัง และประวัติเครื่องจักรกลการเกษตรหลังนำไปใช้งานมีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
     ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03271

ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลการเกษตรหลังใช้งาน

03272

บำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรหลังใช้งาน

03273

จดบันทึกเอกสารคลังเครื่องจักรกลการเกษตรหลังการนำไปใช้งาน


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. ทักษะการจดบันทึกเอกสารคลังเครื่องจักรกลการเกษตรโดยการจดบันทึกหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1. วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

     2. กลุ่มเครื่องมือการเกษตร 

     3. กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรที่แบ่งประเภท และชนิดตามพิกัดศุลกากร (Harmonized System: HS Code) 

     4. เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย 

     5. เอกสารคลังเครื่องมือการเกษตรเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

     6. ประวัติเครื่องมือการเกษตร และเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

     7. การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) 

     8. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 

     9. การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) 

     10. การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective or Breakdown Maintenance) 

     11. ระบบล็อคและแขวนป้าย (Lockout/Tagout System)  

     12. มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

     13. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. แฟ้มสะสมผลงาน

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1.หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากนายจ้าง หรือ

          2. หนังสือรับรองการผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรซึ่ง  จัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือ

          3. หากไม่มีหลักฐานความรู้ตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้น ต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร และสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารด้วย          ภาษาไทยได้

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน

          1. ความรู้พื้นฐานและทักษะที่เกี่ยวข้องกับประเภท และชนิดของเครื่องจักรกลการเกษตร

          2. ความรู้พื้นฐานเรื่องวงจรการบริหารงานคุณภาพ

     (ง) วิธีการประเมิน

          1. การประเมินผลความรู้จากการประเมินแบบปรนัย 

          2. การสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     18.1 การประเมินความรู้ด้วยข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก

     18.2 การสอบสัมภาษณ์

 ยินดีต้อนรับ