คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักการตลาดพื้นที่สีเขียว ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักการตลาดพื้นที่สีเขียว ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตแผนการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว นำเสนอสถานการณ์ทางการตลาด ประเมินโอกาสทางการตลาด กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด จัดทำแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนทางการเงิน จัดทำแผนควบคุมการปฏิบัติงาน รายงานแผนการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว กำหนดขอบเขตการวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาดที่ต้องการ ดำเนินการออกแบบงานวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาด ควบคุมการดำเนินงานวิจัยรายงานผลการวิจัยตลาด กำกับการนำกลยุทธ์ทางการตลาดสู่การปฏิบัติ ตรวจสอบการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ประเมินผลสำเร็จการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ทบทวนการวางกลยุทธ์ทางการตลาด รายงานผลการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ กำหนดนโยบายขององค์กร โดยใช้ทฤษฎีเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน สามารถอบรมฝึกฝนบุคคลอื่น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักการตลาดพื้นที่สีเขียว ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     1.สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
     2.ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักการตลาดพื้นที่สีเขียว ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
     3.มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักการตลาดพื้นที่สีเขียว ระดับ 5 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพระดับ 5 ทั้ง 2 หน่วย 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักการตลาด

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-YIBF-195A วางแผนการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว
ECM-TCZL-227A วิจัยตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว
ECM-PUVC-228A ควบคุมการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ