หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ECM-PUVC-228A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO-08 รหัสอาชีพ 2431 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านโฆษณาและการตลาด

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขึ้นพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำกับการนำกลยุทธ์ทางการตลาดสู่การปฏิบัติตรวจสอบการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดประเมินผลสำเร็จการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดทบทวนการวางกลยุทธ์ทางการตลาดรายงานผลการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดโดยมีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการและกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระสามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
     ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01391

กำกับการนำกลยุทธ์ทางการตลาดสู่การปฏิบัติ

1.1 ระบุกลยุทธ์ทางการตลาดที่นำสู่การปฏิบัติ

01391.01 187988
01391

กำกับการนำกลยุทธ์ทางการตลาดสู่การปฏิบัติ

1.2 อธิบายขั้นตอนการนำกลยุทธ์ทางการตลาดสู่การปฏิบัติ

01391.02 187989
01392

ตรวจสอบการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด

2.1 อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด

01392.01 187990
01392

ตรวจสอบการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด

2.2 ระบุหลักการตรวจสอบการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด

01392.02 187991
01393

ประเมินผลสำเร็จการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด

3.1 อธิบายวิธีการประเมินผลสำเร็จการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด

01393.01 187992
01393

ประเมินผลสำเร็จการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด

3.2 จำแนกรูปแบบของการประเมินผลการทำงานทางการตลาด

01393.02 187993
01394

ทบทวนการวางกลยุทธ์ทางการตลาด

4.1 ระบุหลักการวางกลยุทธ์ทางการตลาด

01394.01 187994
01394

ทบทวนการวางกลยุทธ์ทางการตลาด

4.2 อธิบายวิธีการทบทวนการวางกลยุทธ์ทางการตลาด

01394.02 187995
01395

รายงานผลการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด

5.1 ระบุสาระสำคัญที่ต้องรายงานในรายงานผลการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด

01395.01 187996
01395

รายงานผลการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด

5.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด

01395.02 187997

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. ทักษะการควบคุมการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด

     2. ทักษะในการสื่อสาร 

     3. ทักษะการใช้โปรแกรมเพื่อสนับสนุนงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1. แผนควบคุมการปฏิบัติงาน 

     2. การปฏิบัติการทางการตลาด

     3. การประเมินผลการทำงานทางการตลาด 

     4. รูปแบบของการประเมินผลการทำงานทางการตลาด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการกำกับการนำกลยุทธ์ทางการตลาดสู่การปฏิบัติตรวจสอบการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดประเมินผลสำเร็จการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดทบทวนการวางกลยุทธ์ทางการตลาดกลยุทธ์ทางการตลาดรายงานผลการดำเนินจากนายจ้าง หรือ

          2. หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการกำกับการนำกลยุทธ์ทางการตลาดสู่การปฏิบัติ ตรวจสอบการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ประเมินผลสำเร็จการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ทบทวนการวางกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด รายงานผลการดำเนิน หรือ

          3. หากไม่มีหลักฐานความรู้ตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้น ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการกำกับการนำกลยุทธ์ทางการตลาดสู่การปฏิบัติ ตรวจสอบการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ประเมินผลสำเร็จการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ทบทวนการวางกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด รายงานผลการดำเนิน และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ในการทำงาน

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน

          1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด

          2. พิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

     (ง) วิธีการประเมิน

          1. การประเมินความรู้ด้วยข้อสอบปรนัย

          2. การประเมินความรู้ด้วยข้อสอบอัตนัย

          3. การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     18.1 การประเมินความรู้ ด้วยข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และข้อสอบแบบอัตนัย

     18.2 แฟ้มสะสมผลงาน

     18.3 การสอบสัมภาษณ์

 ยินดีต้อนรับ