หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ECM-YIBF-195A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO-08 รหัสอาชีพ 2431 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านโฆษณาและการตลาด

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขึ้นพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตแผนการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียวนำเสนอสถานการณ์ทางการตลาดประเมินโอกาสทางการตลาดกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดจัดทำแผนการดำเนินงานจัดทำแผนทางการเงิน จัดทำแผนควบคุมการปฏิบัติงานรายงานแผนการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียวโดยมีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการและกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระสามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
     ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01371

กำหนดขอบเขตแผนการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

1.1 ระบุความสำคัญของแผนการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

01371.01 187945
01371

กำหนดขอบเขตแผนการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

1.2 อธิบายองค์ประกอบของแผนการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

01371.02 187946
01372

นำเสนอสถานการณ์ทางการตลาด

2.1 อธิบายประเด็นสำคัญของสถานการณ์การตลาดที่ต้องนำเสนอ

01372.01 187947
01372

นำเสนอสถานการณ์ทางการตลาด

2.2 ระบุสาระสำคัญของสถานการณ์การตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อแผนการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

01372.02 187948
01373

ประเมินโอกาสทางการตลาด

3.1 ระบุผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด

01373.01 187949
01373

ประเมินโอกาสทางการตลาด

3.2 ประยุกต์ใช้ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดทั้งภายนอกและภายในและสถานการณ์ทางการตลาดเพื่อนำมาประเมินโอกาสทางการตลาด

01373.02 187950
01373

ประเมินโอกาสทางการตลาด

3.3 ระบุโอกาสทางการตลาดของธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

01373.03 187951
01374

กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด

4.1 ระบุวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ

01374.01 187952
01374

กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด

4.2 ระบุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ทางการตลาดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

01374.02 187953
01375

กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

5.1 ระบุผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ตลาดเป้าหมาย (STP Marketing)

01375.01 187954
01375

กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

5.2 ระบุผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

01375.02 187955
01375

กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

5.3 บ่งชี้กลยุทธ์ทางการตลาดที่นำมาใช้ ซึ่งประยุกต์ใช้จากกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายและกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

01375.03 187956
01376

จัดทำแผนการดำเนินงาน

6.1 อธิบายขั้นตอนของการดำเนินงาน

01376.01 187957
01376

จัดทำแผนการดำเนินงาน

6.2 ระบุความสอดคล้องของแต่ละขั้นตอนของแผนการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์ 

01376.02 187958
01376

จัดทำแผนการดำเนินงาน

6.3 ระบุความสอดคล้องของแต่ละขั้นตอนของแผนการดำเนินงานกับกลยุทธ์ทางการตลาด

01376.03 187959
01377

จัดทำแผนทางการเงิน

7.1 อธิบายที่มาของประมาณการรายรับ

01377.01 187960
01377

จัดทำแผนทางการเงิน

7.2 อธิบายที่มาของประมาณการรายจ่าย

01377.02 187961
01377

จัดทำแผนทางการเงิน

7.3 ระบุวิธีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด

01377.03 187962
01377

จัดทำแผนทางการเงิน

7.4 ระบุวิธีการคำนวณประมาณการกำไรขาดทุน

01377.04 187963
01378

จัดทำแผนควบคุมการปฏิบัติงาน

8.1 อธิบายแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงาน

01378.01 187964
01378

จัดทำแผนควบคุมการปฏิบัติงาน

8.2 อธิบายแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน

01378.02 187965
01378

จัดทำแผนควบคุมการปฏิบัติงาน

8.3 ระบุแนวทางการทบทวนการปฏิบัติงาน

01378.03 187966
01378

จัดทำแผนควบคุมการปฏิบัติงาน

8.4 ระบุแนวทางแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน

01378.04 187967
01379

รายงานแผนการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

9.1 อธิบายเนื้อหาที่ต้องกำหนดในรายงานแผนการตลาด

01379.01 187968
01379

รายงานแผนการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

9.2 อธิบายรูปแบบการนำเสนอในรายงานแผนการตลาด

01379.02 187969
01379

รายงานแผนการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

9.3 จัดทำรายงานแผนการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

01379.03 187970

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. ทักษะการวางแผนการตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

     2. ทักษะในการสื่อสาร 

     3. ทักษะการใช้โปรแกรมเพื่อสนับสนุนงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1. ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด        

     2. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกำหนดวิธีดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

     3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเขียนเนื้อหารายงานกิจกรรมทางการตลาด

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตแผนการตลาดนำเสนอสถานการณ์ทางการตลาดประเมินโอกาสทางการตลาดกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดจัดทำแผนการดำเนินงานจัดทำแผนทางการเงินจัดทำแผนควบคุมการปฏิบัติงานรายงานแผนการตลาด หรือ

          2. หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการกำหนดขอบเขตแผนการตลาด นำเสนอสถานการณ์ทางการตลาด ประเมินโอกาสทางการตลาด กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด จัดทำแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนทางการเงิน จัดทำแผนควบคุมการปฏิบัติงาน รายงานแผนการตลาด หรือ

          3. หากไม่มีหลักฐานความรู้ตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้น ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตแผนการตลาด นำเสนอสถานการณ์ทางการตลาด ประเมินโอกาสทางการตลาด กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด จัดทำแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนทางการเงิน จัดทำแผนควบคุมการปฏิบัติงาน รายงานแผนการตลาด และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ในการทำงาน

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน

          1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด

          2. พิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

     (ง) วิธีการประเมิน

          1. การประเมินความรู้ด้วยข้อสอบปรนัยและข้อสอบอัตนัย

          2. แฟ้มสะสมผลงาน

          3. การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     18.1 การประเมินความรู้ ด้วยข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และข้อสอบแบบอัตนัย

     18.2 แฟ้มสะสมผลงาน

     18.3 การสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ