หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิจัยตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ECM-TCZL-227A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิจัยตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO-08 รหัสอาชีพ 2431 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านโฆษณาและการตลาด

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขึ้นพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียวกำหนดขอบเขตการวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาดที่ต้องการดำเนินการออกแบบงานวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาดควบคุมการดำเนินงานวิจัยรายงานผลการวิจัยตลาด โดยมีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการและกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระสามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
     ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01381

กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

1.1 อธิบายความสำคัญของการวิจัยตลาด

01381.01 187971
01381

กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

1.2 ระบุขอบเขตของการวิจัย

01381.02 187972
01381

กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

1.3 อธิบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย

01381.03 187973
01381

กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาดธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

1.4 ระบุขั้นตอนของการวิจัยตลาด

01381.04 187974
01382

กำหนดขอบเขตการวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาดที่ต้องการ

2.1 จำแนกประเภทของการวิจัยตลาด

01382.01 187975
01382

กำหนดขอบเขตการวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาดที่ต้องการ

2.2 จำแนกวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาดตามประเภทของการวิจัยตลาด

01382.02 187976
01383

ดำเนินการออกแบบงานวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาด

3.1 ออกแบบงานวิจัยตลาดประเภทการวิจัยผู้บริโภค

01383.01 187977
01383

ดำเนินการออกแบบงานวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาด

3.2 ออกแบบงานวิจัยตลาดประเภทการวิจัยเหตุจูงใจ

01383.02 187978
01383

ดำเนินการออกแบบงานวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาด

3.3 ออกแบบงานวิจัยตลาดประเภทการวิเคราะห์ตลาด

01383.03 187979
01383

ดำเนินการออกแบบงานวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาด

3.4 ออกแบบงานวิจัยตลาดประเภทการวิจัยการกระจายสินค้า

01383.04 187980
01383

ดำเนินการออกแบบงานวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาด

3.5 ออกแบบงานวิจัยตลาดประเภทการวิเคราะห์การขาย

01383.05 187981
01383

ดำเนินการออกแบบงานวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาด

3.6 ออกแบบงานวิจัยตลาดประเภทการวิจัยการโฆษณาและส่งเสริมการขาย

01383.06 187982
01383

ดำเนินการออกแบบงานวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาด

3.7 ออกแบบงานวิจัยตลาดประเภทการวิจัยผลิตภัณฑ์

01383.07 187983
01384

ควบคุมการดำเนินงานวิจัย

4.1 ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

01384.01 187984
01384

ควบคุมการดำเนินงานวิจัย

4.2 ประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนการวิจัย

01384.02 187985
01385

รายงานผลการวิจัยตลาด

5.1 ระบุสาระสำคัญที่ต้องรายงานในรายงานผลการวิจัย

01385.01 187986
01385

รายงานผลการวิจัยตลาด

5.2 จัดทำรายงานผลการวิจัยตลาด

01385.02 187987

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. ทักษะการวิจัยตลาดธุรกิจ

     2. ทักษะในการสื่อสาร 

     3. ทักษะการใช้โปรแกรมเพื่อสนับสนุนงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1.การวิจัยการตลาด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาดขอบเขตการวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาดที่ต้องการดำเนินการออกแบบงานวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาดควบคุมการดำเนินงานวิจัยรายงานผลการวิจัยตลาด หรือ

          2. หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาด ขอบเขตการวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาดที่ต้องการ ดำเนินการออกแบบงานวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาด ควบคุมการดำเนินงานวิจัย รายงานผลการวิจัยตลาด หรือ

          3. หากไม่มีหลักฐานความรู้ตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้น ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาด ขอบเขตการวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาดที่ต้องการ ดำเนินการออกแบบงานวิจัยตามประเภทของการวิจัยตลาด ควบคุมการดำเนินงานวิจัย รายงานผลการวิจัยตลาด และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ในการทำงาน

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน

          1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยตลาด        

          2. พิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

     (ง) วิธีการประเมิน

          1. การประเมินความรู้ด้วยข้อสอบปรนัย

          2. การประเมินความรู้ด้วยข้อสอบอัตนัย

          3. แฟ้มสะสมผลงาน

          4. การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     18.1 การประเมินความรู้ด้วยข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกและข้อสอบแบบอัตนัย

     18.2 แฟ้มสะสมผลงาน

     18.3 การสอบสัมภาษณ์

 ยินดีต้อนรับ