คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพพยาบาลสัตว์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพพยาบาลสัตว์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในด้านการพยาบาลสัตว์ป่วย สนับสนุนการรักษาของนายสัตวแพทย์ ดูแลสัตว์ป่วยในอาการต่างๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษาสัตว์ป่วย ภายใต้การควบคุม กำกับ และดูแล ของนายสัตวแพทย์ อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้
1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ในการพยาบาลสัตว์ป่วย สนับสนุนการทำงานรักษาขอสัตวแพทย์ ดูแลนายสัตว์ป่วยในอาการต่างๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษาสัตว์ป่วย ภายใต้การควบคุมของนายสัตวแพทย์ ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทย และคำศัพท์ทางด้านการดูแลสัตว์เพื่อใช้ในการทำงาน
2. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม และสนับสนุนการทำงานของนายสัตวแพทย์ 
3. ความสามารถทางด้านการการพยาบาลดูแลสัตว์ป่วย 
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่จะขอเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพพยาบาลสัตว์ ระดับ 5” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    ประเภทที่ 1
•    มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์และจบการศึกษาในสาขาพยาบาลสัตว์ หรือจบการศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ และฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 
ประเภทที่ 2
•    มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์และจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีความรู้และทักษะทางด้านพยาบาลสัตว์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีใบรับรองประสบการณ์การทำงานสาขาที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในสาขาพยาบาลสัตว์ หรือทำหน้าที่ในลักษณะงานพยาบาลสัตว์ป่วยภายใต้การควบคุม กำกับ และดูแล ของนายสัตวแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PET-BONS-030B เตรียมวัสดุอุปกรณ์การแพทย์และดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาตามแผนการรักษาของนายสัตวแพทย์
PET-QWCN-031B บริหารจัดการยาเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ตามแผนการรักษาของนายสัตวแพทย์
PET-XAIU-032B สื่อสารข้อมูล และประสานงานภายในแผนก ระหว่างแผนก และเจ้าของสัตว์เลี้ยง
PET-SGBI-033B สนับสนุนงานทางด้านโภชนาการและเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามคำสั่งนายสัตวแพทย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ