หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สนับสนุนงานทางด้านโภชนาการและเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามคำสั่งนายสัตวแพทย์

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-SGBI-033B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สนับสนุนงานทางด้านโภชนาการและเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามคำสั่งนายสัตวแพทย์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
       บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติสนับสนุนงานทางด้านโภชนาการและเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่ การปฏิบัติงานช่วยนายสัตวแพทย์เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการ และการจัดเตรียมอาหารตามโภชนาการที่นายสัตวแพทย์กำหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พยาบาลสัตว์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10204.01 จัดเตรียมอาหารตามหลักโภชนาการ

1. จัดเตรียมอาหารให้แก่สัตว์ป่วยตามหลักโภชนาการ10204.01.01 187329
10204.01 จัดเตรียมอาหารตามหลักโภชนาการ

2. บันทึกปริมาณการกินของสัตว์ป่วยและรายงานให้นายสัตวแพทย์ทราบ

10204.01.02 187330
10204.02 ช่วยนายสัตวแพทย์เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการ

1. ช่วยนายสัตวแพทย์เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจได้ถูกวิธี


10204.02.01 187331
10204.02 ช่วยนายสัตวแพทย์เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการ

2. ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกสิ่งส่งตรวจ ก่อนนำสิ่งส่งตรวจส่งห้องปฏิบัติการ


10204.02.02 187332

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการเก็บสิ่งส่งตรวจตามการสั่งตรวจของนายสัตวแพทย์

2. ความรู้เกี่ยวโภชนาการสำหรับสัตว์แต่ละประเภท และอาการโรค

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

         หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1.ใบบันทึกจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

     2.เอกสารรับรองผลงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา (ถ้ามี)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการทดสอบความรู้

    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง    

    3. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษา (ถ้ามี)

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

    1. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้และ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

การทำงานสนับสนุนงานตามแผนการรักษาภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแล ของนายสัตวแพทย์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

      1.ช่วนายยสัตวแพทย์เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ หมายถึง ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ ภาชนะ และจัดเก็บสิ่งงส่งตรวจตามการสั่งตรวจของนายสัตวแพทย์ 

      2.จัดเตรียมอาหารให้แก่สัตว์ป่วยหมายถึง การเตรียมอาหารให้สัตว์ตามประเภทของสัตว์ อายุ และลักษณะอาการโรคของสัตว์ ตามคำสั่งของนายสัตวแพทย์

      3. ภาวะทางด้านโภชนาการ หมายถึง การทานกินอาหารของสัตว์ในมื้ออาหารที่ผ่านมา และการคำนวณสารอาหารที่ควรจะได้รับของสัตว์แต่ละตัว

      4. บันทึกสิ่งส่งตรวจ คือ การตรวจสอบข้อมูลสัตว์ป่วย ได้แก่ ชื่อสัตว์ อายุ ประเภทสัตว์ ชื่อนายสัตวแพทย์หรือผู้มีอำนาจขอส่งตรวจ และสถานที่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ ชนิดของสิ่งส่งตรวจ ตำแหน่งที่เก็บ ชื่อผู้เก็บ วันที่และเวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

         เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

                   1) แบบทดข้อสอบข้อเขียน

                   2) แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน

 ยินดีต้อนรับ