หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการยาเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ตามแผนการรักษาของนายสัตวแพทย์

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-QWCN-031B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการยาเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ตามแผนการรักษาของนายสัตวแพทย์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ตามแผนการรักษาของนายสัตวแพทย์ อันได้แก่ การจัดเก็บรักษายาแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง สามารถอธิบายการเก็บรักษายาแต่ละประเภทให้เจ้าของสัตว์ป่วย และสามารถจัดเตรียมยาตามคำสั่งการจ่ายยาของนายสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พยาบาลสัตว์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. มาตรฐานสถานประกอบการสัตวในประเทศไทย พ.ศ. 25532. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2 5453. ระบบการจัดการยา (MMS) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 25624. คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10202.01 บริหารการเบิกเติมยา เวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์

1. ดำเนินการเบิก เติมยาเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ตามหลักการ First in First out 

10202.01.01 187315
10202.01 บริหารการเบิกเติมยา เวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์

2. จัดเก็บรักษายาเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง
10202.01.02 187316
10202.01 บริหารการเบิกเติมยา เวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์

3. คัดแยกและตรวจสอบคุณภาพยา และเวชภัณฑ์ ที่หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพเพื่อส่งคืนคลัง10202.01.03 187317
10202.01 บริหารการเบิกเติมยา เวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์

4. ตรวจนับและบริหารคลัง (stock) ยาและเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์


10202.01.04 187318
10202.02 จัดยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ตามแผนการรักษา

1. เตรียมยา และเวชภัณฑ์ตามคำสั่งของนายสัตวแพทย์10202.02.01 187319
10202.02 จัดยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ตามแผนการรักษา

2. อธิบายการเก็บรักษายาแต่ละประเภทให้เจ้าของสัตว์ป่วยได้ถูกต้อง10202.02.02 187320
10202.02 จัดยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ตามแผนการรักษา

3. ส่งมอบยา และเวชภัณฑ์ตามคำสั่งการจ่ายยาของนายสัตวแพทย์แก่เจ้าของสัตว์ป่วยได้ถูกต้อง

10202.02.03 187321

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์เบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการเก็บยาอย่างเป็นระบบ

2.    มีทักษะการอ่านใบสั่งยาของนายสัตวแพทย์

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับชื่อยาและสรรพคุณของยาแต่ละชนิด

2. ความรู้เกี่ยวกับโรคของสัตว์

3. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของยาเมื่อเข้าสู่ร่างกายสัตว์

4. ความรู้หลักการใช้ยาในสัตว์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria)และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1.ใบบันทึกจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

    2.เอกสารรับรองผลงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา (ถ้ามี)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการทดสอบความรู้

    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง    

    3. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษา (ถ้ามี)

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

     1.ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้และ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

       การทำงานสนับสนุนงานตามแผนการรักษาภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแล ของนายสัตวแพทย์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1.การเก็บรักษายา หมายถึง วิธีการเก็บรักษายาในอุณหภูมิ สถานที่เก็บ ตามประเภทของยาแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสมและรักษาคุณภาพของยา

     2.การจัดเตรียมยา หมายถึง จัดเตรียมยาตามใบสั่งยาของนายสัตวแพทย์ตามชนิดของยาและปริมาณยา โดยยาได้รับการติดฉลากอย่างเหมาะสม ชัดเจนและอ่านง่าย ติดที่ภาชนะบรรจุยาทุกประเภท มีฉลากยาติดจนถึงจุดที่ให้ยาแก่สัตว์ป่วย โดยระบุชื่อสัตว์ป่วย ชื่อยา ความเข้มข้น และขนาดยา และจัดเตรียมอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในสถานที่ที่สะอาดและเป็นระเบียบ มีการระบายอากาศอุณหภูมิและแสงสว่างที่เหมาะสม

     3.หลักการ First in First out หมาถึง การจัดการยาและเวชภัณฑ์ใด (ที่หมดอายุพร้อมกัน) ถูกสั่งซื้อและรับเข้าคลังก่อน ถูกหมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน

    4.ส่งมอบยา และเวชภัณฑ์ หมายถึง การอธิบายวิธีการใช้ยา วิธีการป้อน ความถี่ในการให้ยาแก่สัตว์ป่วย

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

          1) แบบทดข้อสอบข้อเขียน

          2) แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน

 ยินดีต้อนรับ