คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ มีทักษะในการบริหารงานบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารและระบบอาคารเฉพาะทางมีทักษะการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร มีทักษะการจัดทำแผนงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานช่างอาคารทั้งหมด มีความรู้และทักษะในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เหตุการณ์เพลิงไหม้ เป็นต้น    สามารถร่วมมือกับฝ่ายงานอื่นในการดูแลและติดตั้งระบบความปลอดภัยในอาคาร ตลอดจนช่วยส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ สามารถตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถอบรมและฝึกฝนผู้ใต้บังคับบัญชาได้ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพ นโยบายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร นโยบายด้านการประหยัดพลังงาน และมีทักษะในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 5 ต้องเป็นผู้มีอายุ 30 ปีบริบูรณ์
    2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5 โดยต้องมีประสบการณ์บริหารงานบำรุงรักษาอาคารเพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
    3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 4 มาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่ไม่มีวุฒิการศึกษาตามข้อกำหนดจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาอาคารเพื่อการพาณิชย์ (อย่างต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 18ปี โดยต้องมีหลักฐานแสดงว่าผ่านงานมา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมอาคาร
    หัวหน้าวิศวกรอาคาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-URIF-127A ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-MANW-130A วางแผนระบบความปลอดภัยอาคารจากอัคคีภัย
ASM-LKXK-132A บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
ASM-PLIC-140A บริหารงานซ่อมบำรุงอาคารและระบบอาคารเฉพาะทาง
ASM-EBEP-141A บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างการซ่อมบำรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร
ASM-XLKM-163A บริหารอาคารให้ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ