หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารงานซ่อมบำรุงอาคารและระบบอาคารเฉพาะทาง

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-PLIC-140A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารงานซ่อมบำรุงอาคารและระบบอาคารเฉพาะทาง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 3112 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยการวางแผนงาน และบริหารงานบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร และระบบอาคารโดยเน้นไปที่สมรรถนะในการบริหารงานเป็นหลัก

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบำรุงรักษาอาคาร

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10403.01 วางแผนงานบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 1) อธิบายหลักการและวิธีการบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 10403.01.01 185529
10403.01 วางแผนงานบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 2) ระบุข้อมูลที่ต้องใช้ในการวางแผนงานบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 10403.01.02 185530
10403.01 วางแผนงานบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 3) จัดทำแผนงานบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคารระยะสั้นและระยะยาว 10403.01.03 185531
10403.02 กำกับติดตามแผนงานบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 1) ระบุรายการที่ต้องกำกับติดตาม 10403.02.01 185532
10403.02 กำกับติดตามแผนงานบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 2) ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 10403.02.02 185533
10403.02 กำกับติดตามแผนงานบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 3) ตรวจสอบความคืบหน้าและผลการดำเนินงาน 10403.02.03 185534
10403.02 กำกับติดตามแผนงานบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 4) แก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 10403.02.04 185535
10403.03 ประเมินผลการวางแผนงานบำรุงรักษาปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 1) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 10403.03.01 185536
10403.03 ประเมินผลการวางแผนงานบำรุงรักษาปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 2) ระบุข้อผิดพลาดของแผนงานที่ได้นำไปปฏิบัติ 10403.03.02 185537
10403.03 ประเมินผลการวางแผนงานบำรุงรักษาปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 3) จัดทำแนวทางการปรับปรุง(Improvement Plan) สำหรับการวางแผนฯครั้งต่อไป 10403.03.03 185538

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะด้านการซ่อมบำรุงระบบอาคารและประกอบอาคาร

 • ทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดให้เข้ากับสถานการณ์ จุดประสงค์และกับบุคคลที่แตกต่างกัน

 • ทักษะในการวางแผนการทำงานโดยเน้นไปในเรื่องแผนการบำรุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร รวมไปถึงการประมาณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

 • ทักษะในการจัดทำแผนงานรายวัน รายเดือน และรายปี

 • ทักษะในการนำเสนอแผนงานต่อที่ประชุมและเจ้าของ

 • ทักษะในการสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องแนวทางการ ซ่อมแซม ป้องกัน และบำรุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องงานซ่อมแซม ป้องกัน และบำรุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร

 • ความรู้เรื่องงานวางแผน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน(ค) คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

 2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

 3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการวางแผน เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานเพื่อนำเสนอแผนงานแก่เจ้าของอาคารและผู้บริหารอาคาร รวมถึงกำกับติดตามและประเมินผลการวางแผนงานของอาคารและผู้บริหารอาคาร(ก) คำแนะนำ     ผู้ทดสอบต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการบริหารจัดการทรัพย์สินในความรับผิดชอบของตนเองโดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 • ระบบอาคารเฉพาะทาง หมายถึง งานระบบของอาคารที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการบำรุงรักษาซ่อมแซม ประกอบไปด้วยระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง

 • แผนงานบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร หมายถึง แผนงานระยะสั้นและระยะยาวในการบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคารทั้งหมด โดยประกอบไปด้วยวิธีการ งบประมาณ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้การใช้งานของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้
 • ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

 • ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบอัตนัยยินดีต้อนรับ