Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1
2
วางแผนระบบความปลอดภัยอาคารจากอัคคีภัย
3
4
5
บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
6
7
8
บริหารงานซ่อมบำรุงอาคารและระบบอาคารเฉพาะทาง
9
10
11
บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างการซ่อมบำรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร
12
13
14
บริหารอาคารให้ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม
15
16

ยินดีต้อนรับ