คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถเลือกวิธีการขั้นพื้นฐาน เครื่องมือ วัสดุสำหรับการทำงานในสาขาอาชีพของตนเองตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ มีทักษะในการดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน คือระบบไฟฟ้าประปาขั้นพื้นฐาน และงานสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐานสามารถสามารถรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตามแผนงาน โดยการทำเดินการทุกอย่างอยู่ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 2 ต้องเป็นผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์

2.ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 2 โดยต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาอาคารเพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในกรณีที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาอาคารเพื่อการพาณิชย์ (อย่างต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยต้องมีหลักฐานแสดงการผ่านงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างอาคาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-COM-2-001ZB ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-COM-2-002ZB ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ