หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างการซ่อมบำรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-EBEP-141A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างการซ่อมบำรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 3112 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารระบบประกอบอาคาร

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบำรุงรักษาอาคาร

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ข้อบังคับอาคารชุด กฎระเบียบการอยู่อาศัยและการจราจร

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10404.01 รู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมบำรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 1) อธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง 10404.01.01 185539
10404.01 รู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมบำรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 2) อธิบายวิธีการเปรียบเทียบราคากลาง (BOQ) 10404.01.02 185540
10404.01 รู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมบำรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 3) ระบุรายละเอียดของขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้าง(TOR) 10404.01.03 185541
10404.02 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมบำรุงอาคาร และระบบประกอบอาคาร 1) เปรียบเทียบราคากลาง(BOQ)ในการจัดซื้อจัดจ้าง 10404.02.01 185542
10404.02 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมบำรุงอาคาร และระบบประกอบอาคาร 2) จัดทำขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้าง(TOR) 10404.02.02 185543
10404.02 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมบำรุงอาคาร และระบบประกอบอาคาร 3) คัดเลือกผู้รับเหมาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 10404.02.03 185544
10404.03 กำกับดูแลงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 1) ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ 10404.03.01 185545
10404.03 กำกับดูแลงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 2) ติดตามผลการทำงานให้เป็นไปตามสัญญา และมาตรฐานความปลอดภัย 10404.03.02 185546
10404.03 กำกับดูแลงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร 3) ตรวจรับงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา 10404.03.03 185547

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะด้านการซ่อมบำรุงระบบอาคารและประกอบอาคาร

 • ทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดให้เข้ากับสถานการณ์ จุดประสงค์และกับบุคคลที่แตกต่างกัน

 • ทักษะในการจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการกำหนดขอบเขตการจัดจ้าง (TOR)

 • ทักษะในการจัดหาและจัดการคู่สัญญา

 • ทักษะในการตรวจรับงาน

 • ทักษะในการนำเสนอแผนงานต่อที่ประชุมและเจ้าของ

 • ทักษะในการสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องแนวทางการ ซ่อมแซม ป้องกัน และบำรุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 • ความรู้เรื่องงานซ่อมแซม ป้องกัน และบำรุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร

 • ความรู้เรื่องงานวางแผน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน(ค) คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

 2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

 3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้สินค้าหรือวัตถุดิบที่คุ้มต้นทุนและถูกต้องตามมาตรฐาน และควบคุมบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบประกอบอาคารที่เสียหาย(ก) คำแนะนำ     ผู้ทดสอบต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการบริหารจัดการทรัพย์สินในความรับผิดชอบของตนเองโดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 • ระบบประกอบอาคาร หมายถึง งานระบบต่างๆภายในตัวอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล งานระบบลิฟต์ ฯลฯ

 • กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย การจัดทำขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) การจัดการสัญญา การดูแลกำกับงาน และการตรวจรับงาน

 • BOQ (Bill of Quantity)หมายถึงเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้างที่ใช้ในขั้นตอนการหาผู้รับเหมาก่อนที่จะทำการก่อสร้างหรืองานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและระบบประกอบอาคาร

 • ขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) หมายถึงข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างทำ มีตั้งแต่ขอบเขตของงานที่ชัดเจน ระยะเวลาที่ต้องการ คุณสมบัติของผู้รับจ้าง สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ทำ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้
 • ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

 • ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบอัตนัยยินดีต้อนรับ