คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     มีความสามารถทางเทคนิคในการปฏิบัติ มีทักษะในการปฏิบัติงานเบื้องต้น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสามารถใช้เทคนิคในการแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้ดี ทักษะที่จำเป็นต่อคุณวุฒิระดับนี้ ได้แก่
     •    ทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้อง - เข้าใจและสามารถใช้การสื่อสารได้
     •    ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน – มีความเข้าใจความต้องการพื้นฐานของผู้เช่า พร้อมทั้งเจ้าของร่วม  มีความรู้เรื่องกระบวนการจูงใจเพื่อปฏิบัติงานให้ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
     •    ทักษะในการป้องกันปัญหา – สามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
     •    ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ - สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
     •    ทักษะการบริหารเวลา  - มีความสามารถในการจัดการงานทั้งหมดตามคำสั่งและเวลาที่กำหนดไว้
     •    ทักษะการบริหารความขัดแย้ง  - มีความสามารถเจรจาต่อรองไกลาเกลี่ยข้อพิพาทและติดต่อสื่อสารและมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

•    ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะระดับ 3  ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปวช. หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี (อย่างต่อเนื่อง) 
•    เป็นผู้ที่มีอายุ  20 ปีบริบูรณ์
•    ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการทดสอบสมรรถนะต่างๆจากการทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่อยู่ในสายงานวิชาชีพการบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัยโดยตรง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-REE-3-123ZB ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-REE-3-123ZB ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ASM-REE-3-123ZB เข้าใจคุณลักษณะทางกายภาพของทรัพย์สินที่บริหาร
ASM-REE-3-123ZB จัดทำทะเบียนประวัติของร้านค้าเชิงพาณิชย์ที่บริหาร
ASM-REE-3-123ZB ดำเนินการจัดวางตำแหน่งพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้มีความเหมาะสม
ASM-REE-3-123ZB ควบคุมการดำเนินงานของผู้เช่าให้เป็นไปตามสัญญา
ASM-REE-3-123ZB ประเมินผลการดำเนินงานของผู้เช่าตามสัญญา
ASM-REE-3-123ZB บริหารสัมพันธภาพผู้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Tenant Relationship Management)
ASM-REE-3-123ZB บริหารสัมพันธภาพระหว่างผู้ที่มาใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์และพื้นที่อยู่อาศัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ