คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้าน บริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนา(สอน) ผู้ใต้บังคับบัญชา ประเมินผลและการควบคุมการปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศจัดทำแผนการจัดซื้อ ประเมินสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนการจัดซื้อ วิเคราะห์เครื่องมือเพื่อเลือกแนวทางเจรจาต่อรอง เจรจาต่อรองกับผู้ขายผู้ให้บริการและคัดเลือกผู้ขาย ผู้ให้บริการ บริหารต้นทุนในการสั่งซื้อ กำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหา ควบคุมคุณภาพในหน่วยงาน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล
2. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย
3. สามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ
4. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพ
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
6. พัฒนานวัตกรรม(Process Innovation)และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ในอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ในตำแหน่งหัวหน้างานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพใน ระดับ 6 สาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง เช่น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จัดหาจัดจ้าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดซื้อจัดหาจัดจ้าง เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TKKO-843A พยากรณ์การจัดซื้อสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม โลจิสติกส์
LOG-AHDU-844A วางแผนการจัดซื้อ
LOG-BYAJ-839A วิเคราะหื เจรจาต่อรองและ คัดเลือกผู้ขายหรือผูั้ให้บริการ
LOG-CQSO-841A บริหารจัดการด้านการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0289-A : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ยินดีต้อนรับ