หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการจัดซื้อ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-AHDU-844A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการจัดซื้อ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศจัดทำแผนการจัดซื้อ ประเมินสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนการจัดซื้อ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

.........................................................................N/A..............................................................................................


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

.........................................................................N/A..............................................................................................


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01131 ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศจัดทำแผนการจัดซื้อ

1. รวบรวมข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องเพื่อประกอบการทำแผนการจัดซื้อได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

01131.01 179320
01131 ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศจัดทำแผนการจัดซื้อ

2. จัดทำข้อคำนึงและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความต้องการซื้อ

01131.02 179321
01131 ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศจัดทำแผนการจัดซื้อ

3. สร้างแผนการจัดซื้อที่ทำให้การจัดซื้อมีประสิทธิภาพ โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด

01131.03 179322
01132 ประเมินสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนการจัดซื้อ

1. จัดทำสรุปแผนการจัดซื้อเพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปตามเวลา ปริมาณ คุณภาพ ราคา

01132.01 179323
01132 ประเมินสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนการจัดซื้อ

2. ทบทวนความเป็นไปได้ของแผนการจัดซื้อ เพื่อใช้ในการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะใช้จริง

01132.02 179324

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

..........ไม่มี................................................................................................................................................


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

 1. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อ

     1.1 สามารถรวบรวมข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องเพื่อประกอบการทำแผนการจัดซื้อได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

     1.2 สามารถจัดทำข้อคำนึงและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความต้องการซื้อ

    1.3 สามารถสร้างแผนการจัดซื้อที่ทำให้การจัดซื้อมีประสิทธิภาพ โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด

2. ปฏิบัติงานด้านประเมินแผนการจัดซื้อ

    2.1 สามารถจัดทำสรุปแผนการจัดซื้อเพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปตามเวลา ปริมาณ คุณภาพ ราคา

    2.2 สามารถทบทวนความเป็นไปได้ของแผนการจัดซื้อ เพื่อใช้ในการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะใช้จริงใช้จริง

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. พยากรณ์ความต้องการซื้อ

2. วิธีการซื้อและวิธีการขอซื้อ 

3. วงจรงานจัดซื้อ

4. การระบุความต้องการในการจัดซื้อ

5. การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ

6. การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. รายงานประมาณการความต้องการซื้อโดยรวมขององค์กร

     2. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ประวัติการเบิกใช้สินค้า

     3. แผนประมาณการความต้องการใช้สินค้า บริการ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมการบริหารงานจัดซื้อ

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

     3. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป

     4. เอกสารการนำเสนองานหรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจัดซื้อ

     5. หนังสือ คู่มือ บทความ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจัดซื้อ

     6. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการพยากรณ์ความต้องการซื้อ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการจัดซื้อ

(ง) วิธีการประเมิน

     1. พิจารณาหลักฐานความรู้

     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก)  คำแนะนำ 

      1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องตรวจสอบข้อมูลประมาณการขาย

      2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องตรวจสอบสรุปผลการวิเคราะห์ประวัติการเบิกใช้สินค้า

      3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทำแผนประมาณการความต้องการใช้สินค้า บริการ

(ข)  คำอธิบายรายละเอียด

       1. ผู้ปฏิบัติงานทำการรวบรวมข้อมูลที่จะจัดทำแผนการจัดซื้อได้แก่ ข้อมูลด้านความต้องการด้านเวลา ปริมาณ เพื่อมุ่งหวังให้การมีวัตถุดิบมีอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการกำหนดเวลาเข้าของวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการใช้งาน ตอบสนองการบริหารงานแบบ Just in time โดยพยายามหลีกเลี่ยงการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีปริมาณสูงเกินจำเป็น พร้อมทั้งมีการจัดทำมาตรฐานการใช้พัสดุเพื่อควบคุมต้นทุนและปริมาณการสั่งซื้อ เพื่อให้การสั่งซื้อทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด ข้อมูลที่ใช้ประกอบเช่น Bill of Material , Rin card เป็นต้น

        2. ผู้ปฏิบัติงานทำการสรุปแผนการจัดซื้อ ทบทวน และประเมินความเป็นไปได้ของแผน ต้องมีการพิจารณาแนวโน้มสินค้า ปัจจัยเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แล้วจึงนำเสนอแผนสู่การกำหนดขอบเขตของการซื้อต่อไป

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

..........ไม่มี................................................................................................................................................


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

..........ไม่มี................................................................................................................................................


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

       3. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

       3. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ