คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้าน จะต้องสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งขายผู้ขายสินค้า บริการ  สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลราคากลางของสินค้า บริการที่ต้องการ สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลคุณสมบัติผู้ขายผู้ให้บริการ สรุปรายชื่อผู้ขายผู้ให้บริการที่มีศักยภาพในรูปแบบสารสนเทศ ขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย ผู้ให้บริการ กำหนดแนวทางและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขาย ประเมินผู้ขายตามแนวทางและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และสรุปและจัดลำดับรายชื่อผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์ จัดทำข้อสัญญากับคู่สัญญา  ตรวจสอบการดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามสัญญา บริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนา(สอน) ผู้ใต้บังคับบัญชา ประเมินผลและการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล
2. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย
3. มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายของหน่วยงาน
4. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพ
6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
7. สามารถวิเคราะห์และจัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารได้
8. สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้    
9. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ในอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี  
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพใน ระดับ 5 สาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง เช่น หัวหน้าธุรการจัดซื้อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดซื้อ หัวหน้าแผนกพัสดุ หัวหน้าส่วนจัดซื้อจัดหา หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ หัวหน้าส่วนจัดซื้อ หัวหน้างานจัดซื้อ ผู้จัดการแผนกแผนกจัดซื้อ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-CINN-835A สำรวจแหล่งขายและผู้ขายสินค้าหรือบริการ
LOG-UNIF-836A ประเมินและคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการเบื้องต้น
LOG-CAAU-837A จัดทำสัญญาและบริหารสัญญา
LOG-XOGB-842A บริหารงานบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0289-A : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ยินดีต้อนรับ