หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินและคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-UNIF-836A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินและคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับกำหนดแนวทางและเกณฑ์ใน

การคัดเลือกผู้ขาย ประเมินผู้ขายตามแนวทางและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และสรุปและจัดลำดับรายชื่อผู้ขาย

ที่ผ่านเกณฑ์

 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

.........................................................................N/A.........................................................................................................


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

.........................................................................N/A..............................................................................................


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01221 กำหนดแนวทางและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขาย

1. กำหนดแนวทางการคัดเลือกผู้ขายเบื้องต้นให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

01221.01 179236
01221 กำหนดแนวทางและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขาย

2. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้

01221.02 179237
01222 ประเมินผู้ขายตามแนวทางและเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1. จัดทำการประเมินผู้ขาย ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด 

01222.01 179238
01222 ประเมินผู้ขายตามแนวทางและเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. จัดทำการประเมินผู้ขาย ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

01222.02 179239
01222 ประเมินผู้ขายตามแนวทางและเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผู้ขาย ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด มีประสิทธิภาพ

01222.03 179240
01223 สรุปและจัดลำดับรายชื่อผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์

1. จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

01223.01 179241
01223 สรุปและจัดลำดับรายชื่อผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์

2. คัดเลือกผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย 

01223.02 179242
01223 สรุปและจัดลำดับรายชื่อผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์

3. จัดทำรายงานสรุปเปรียบเทียบ และจัดลำดับผู้ขายสินค้าหรือบริการ ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

01223.03 179243

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

.........................................................................N/A..............................................................................................


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการกำหนดแนวทางและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขาย    

    1.1 สามารถกำหนดแนวทางการคัดเลือกผู้ขายเบื้องต้นให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

    1.2 สามารถกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้

2. ปฏิบัติการประเมินผู้ขายตามแนวทางและเกณฑ์ที่กำหนดไว้

    2.1 สามารถจัดทำการประเมินผู้ขาย ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

    2.2 สามารถจัดทำการประเมินผู้ขาย ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

    2.3 สามารถจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผู้ขาย ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด มีประสิทธิภาพ

3. ปฏิบัติการสรุปและจัดลำดับรายชื่อผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์    

    3.1 สามารถจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

    3.2 สามารถคัดเลือกผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย 

    3.3 สามารถจัดทำรายงานสรุปเปรียบเทียบ และจัดลำดับผู้ขายสินค้าหรือบริการ ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการจัดซื้อสินค้า/บริการด้านโลจิสติกส์

2. วิธีการ ขั้นตอน และวงจรงานจัดซื้อสินค้า/บริการด้านโลจิสติกส์

3. การระบุความต้องการในการจัดซื้อสินค้า/บริการด้านโลจิสติกส์

4. การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูปด้านโลจิสติกส์

5. โครงสร้างต้นทุนของสินค้า/บริการด้านโลจิสติกส์

6. การตลาดของสินค้า/บริการด้านโลจิสติกส์

7. การคัดเลือกผู้ขายด้านโลจิสติกส์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. รายงานสรุปผลการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการ

     2. รายงานสรุปผลการประเมินผู้ขายสินค้าหรือบริการ

     3. รายงานสรุปเปรียบเทียบ และจัดลำดับผู้ขายสินค้าหรือบริการ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างด้านโลจิสติกส์

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน  

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินเกี่ยวกับการคัดเลือก และประเมินผู้ขายสินค้าและบริการเบื้องต้น

(ง) วิธีการประเมิน

     1. พิจารณาหลักฐานความรู้

     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

    1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องกำหนดแนวทางและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขาย

    2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องประเมินผู้ขายตามแนวทางและเกณฑ์ที่กำหนดไว้

    3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสรุปและจัดลำดับรายชื่อผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. ผู้ปฏิบัติงานประเมินผู้ขายเชิงคุณภาพเพื่อคัดเลือกผู้ขายที่เหมาะสม คัดผู้ไม่เหมาะสมออกจากรายการ โดยกำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง ประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้ขาย การรับประกัน    สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของผู้ขาย สภาพทางการเงิน

    2. ผู้ปฏิบัติงานประเมินแหล่งขายโดยใช้แนวทางที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไข โดยมีทั้งการประเมินผู้ขายในปัจจุบันและประเมินผู้ขายรายใหม่ โดยจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนเช่น ระดับดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ไม่น่าพอใจ เป็นต้น

    3. ผู้ปฏิบัติงานสรุปผู้ขายที่ผ่านการประเมินในระดับต่าง ๆ โดยจัดเรียงลำดับ ตามเงื่อนไขจุดเด่นต่าง ๆ ตามผู้ขาย เช่น ความรวดเร็ว คุณภาพ ปริมาณการขาย เพื่อนำไว้คัดเลือกในขั้นต่อไป

    4. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

..........ไม่มี................................................................................................................................................


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

..........ไม่มี................................................................................................................................................


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.3 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ