หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สำรวจแหล่งขายและผู้ขายสินค้าหรือบริการ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-CINN-835A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สำรวจแหล่งขายและผู้ขายสินค้าหรือบริการ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ซึ่งจะต้องสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งขายผู้ขายสินค้า บริการ  สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลราคากลางของสินค้า บริการที่ต้องการ สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลคุณสมบัติผู้ขายผู้ให้บริการ สรุปรายชื่อผู้ขายผู้ให้บริการที่มีศักยภาพในรูปแบบสารสนเทศ ขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย  ผู้ให้บริการ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

.........................................................................N/A....................................................................


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

.........................................................................N/A....................................................................


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01211 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งขายผู้ขายสินค้า บริการ

1. สำรวจข้อมูลผู้ขายสินค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง

01211.01 179225
01211 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งขายผู้ขายสินค้า บริการ

2. จัดทำและปรับปรุงและเพิ่มข้อมูลจากการสำรวจในฐานข้อมูลผู้ขายให้ทันสมัย

01211.02 179226
01212

สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลราคากลางของสินค้า บริการที่ต้องการ

1. สำรวจราคากลางของสินค้า บริการเป็นปัจจุบัน

01212.01 179227
01212

สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลราคากลางของสินค้า บริการที่ต้องการ

2. จัดทำรายการเปรียบเทียบราคาของผู้ขายแต่ละรายอย่างครอบคลุมและจำแนกถึงความแตกต่าง

01212.02 179228
01212

สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลราคากลางของสินค้า บริการที่ต้องการ

3. จัดทำรายการโครงสร้างต้นทุนของสินค้า บริการ อย่างครอบคลุมประเด็นสำคัญ เพื่อประมาณการต้นทุนของสินค้าและบริการ (จัดทำ Approve Vendor List)

01212.03 179229
01213

สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลคุณสมบัติผู้ขายผู้ให้บริการ

1. สำรวจคุณสมบัติของผู้ขาย ผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

01213.01 179230
01213

สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลคุณสมบัติผู้ขายผู้ให้บริการ

2. จัดทำรายงานสรุปคุณสมบัติของผู้ขายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

01213.02 179231
01214 สรุปรายชื่อผู้ขายผู้ให้บริการที่มีศักยภาพในรูปแบบสารสนเทศ

1. เปรียบเทียบคุณสมบัติขีดความสามารถในการส่งมอบ ของผู้ขาย ผู้ให้บริการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

01214.01 179232
01214 สรุปรายชื่อผู้ขายผู้ให้บริการที่มีศักยภาพในรูปแบบสารสนเทศ

2. วิเคราะห์และสรุปผลผู้ขาย ผู้ให้บริการให้เป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด

01214.02 179233
01215 ขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย ผู้ให้บริการ

1. ตรวจสอบรายละเอียดที่กำหนดในใบเสนอราคาที่ได้รับ

01215.01 179234
01215 ขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย ผู้ให้บริการ

2. จัดทำเอกสารเปรียบเทียบผลการคัดเลือกผู้ขายตามใบเสนอราคาจากผู้ขายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

01215.02 179235

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

..........ไม่มี..................................................................................................................................


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการสำรวจแหล่งขาย ผู้ขายสินค้า บริการ 

   1.1 สามารถสำรวจข้อมูลผู้ขายสินค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง

   1.2 สามารถจัดทำและปรับปรุงและเพิ่มข้อมูลจากการสำรวจในฐานข้อมูลผู้ขายให้ทันสมัย

2. ปฏิบัติการสำรวจราคากลางของสินค้า บริการที่ต้องการ    

    2.1 สามารถสำรวจราคากลางของสินค้า บริการเป็นปัจจุบัน

    2.2 สามารถจัดทำรายการเปรียบเทียบราคาของผู้ขายแต่ละรายอย่างครอบคลุมและจำแนกถึงความแตกต่าง

    2.3 สามารถจัดทำรายการโครงสร้างต้นทุนของสินค้า บริการ อย่างครอบคลุมประเด็นสำคัญ เพื่อประมาณการต้นทุนของสินค้าและบริการ (จัดทำ Approve Vendor List)

3. ปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลคุณสมบัติผู้ขาย ผู้ให้บริการ    

     3.1 สามารถสำรวจคุณสมบัติของผู้ขาย ผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

     3.2 สามารถจัดทำรายงานสรุปคุณสมบัติของผู้ขายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

4. ปฏิบัติการสรุปรายชื่อผู้ขายผู้ให้บริการที่มีศักยภาพในรูปแบบสารสนเทศ    

     4.1 สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติขีดความสามารถในการส่งมอบ ของผู้ขาย ผู้ให้บริการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

     4.2 สามารถวิเคราะห์และสรุปผลผู้ขาย ผู้ให้บริการให้เป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด

5. ปฏิบัติการขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย ผู้ให้บริการ    

     5.1 สามารถตรวจสอบรายละเอียดที่กำหนดในใบเสนอราคาที่ได้รับ

     5.2 สามารถจัดทำเอกสารเปรียบเทียบผลการคัดเลือกผู้ขายตามใบเสนอราคาจากผู้ขายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การสำรวจแหล่งขาย

2. การสำรวจราคากลาง

3. การวิเคราะห์คุณสมบัติสินค้า

4. การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป

5. โครงสร้างต้นทุนของสินค้า บริการ

6. การตลาดของสินค้า บริการ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. รายงานผลการจัดทำ และปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลผู้ขาย

    2. รายการโครงสร้างต้นทุนของสินค้า บริการ

    3. รายงานคุณสมบัติของผู้ขาย

    4. รายงานการวิเคราะห์และสรุปผลรายชื่อผู้ขาย

    5. รายงานผลการคัดเลือกผู้ขายตามใบเสนอราคา

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ใบผ่านการอบรมการปฏิบัติการงานจัดซื้อ

    2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

    3. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการสำรวจแหล่งขายและผู้ขายสินค้าหรือบริการ

(ง) วิธีการประเมิน

    1. พิจารณาหลักฐานความรู้

    2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสำรวจแหล่งขาย ผู้ขายสินค้า บริการ

     2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสำรวจราคากลางของสินค้า บริการที่ต้องการ

     3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสำรวจคุณสมบัติผู้ขายผู้ให้บริการ

     4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสรุปรายชื่อผู้ขายผู้ให้บริการที่มีศักยภาพ

     5. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย ผู้ให้บริการ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ผู้ปฏิบัติงานทำการสำรวจและเพิ่มเติมข้อมูลผู้ขายรายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลมีความทันสมัยที่สุด นอกจากนี้ต้องมีการปรับปรุงราคากลางการขายหากมีการเปลี่ยนแปลง  โดยมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายรายต่าง ๆ ใช้การจำแนกวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่นต้นทุนในการซื้อ ต้นทุนในการจัดเก็บ คุณภาพของสินค้า ความทันต่อเวลา 

      2. ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ในการเลือกแหล่งขายได้แก่ ขีดความสามารถในการจำหน่าย ขนาดและขีดความสามารถในการจัดส่ง จรรยาบรรณและความขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจมี

      3. ผู้ปฏิบัติงานสรุปรายชื่อผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดครบถ้วน แยกแยะเป็นผู้ขายที่มีเพียงแหล่งเดียวหรือหลายแหล่ง

      4 คำว่า “ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

..........ไม่มี..................................................................................................................................


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

..........ไม่มี..................................................................................................................................


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.3 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

 18.4 เครื่องมือการประเมิน

      1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

      2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.5 เครื่องมือการประเมิน

      1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

      2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ