หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำสัญญาและบริหารสัญญา

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-CAAU-837A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำสัญญาและบริหารสัญญา

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำข้อสัญญากับคู่สัญญา  ตรวจสอบการดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามสัญญา


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

.........................................................................N/A..............................................................................................


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

.........................................................................N/A....................................................................


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01311 จัดทำข้อสัญญากับคู่สัญญา

1. รวบรวมและสรุปรายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาซื้อขายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

01311.01 179251
01311 จัดทำข้อสัญญากับคู่สัญญา

2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ของรายละเอียดเงื่อนไขข้อสัญญาร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

01311.02 179252
01311 จัดทำข้อสัญญากับคู่สัญญา

3. ความเห็นชอบจากคู่สัญญาและผู้บริหารองค์กรในสัญญาฉบับสมบูรณ์

01311.03 179253
01312 ตรวจสอบการดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามสัญญา

1. ตรวจสอบตามเงื่อนไขข้อสัญญาการส่งมอบสินค้า บริการ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

01312.01 179254
01312 ตรวจสอบการดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามสัญญา

2. ดำเนินการติดตามการส่งมอบสินค้า บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เวลาส่งมอบ

01312.02 179255
01312 ตรวจสอบการดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามสัญญา

3. จัดทำรายงานการติดตามการส่งมอบสินค้า บริการอย่างถูกต้องครบถ้วน

01312.03 179256

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

.............................................................................ไม่มี...............................................................


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการจัดทำข้อสัญญากับคู่สัญญา

   1.1 สามารถรวบรวมและสรุปรายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาซื้อขายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

   1.2 สามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ของรายละเอียดเงื่อนไขข้อสัญญาร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

   1.3 สามารถความเห็นชอบจากคู่สัญญาและผู้บริหารองค์กรในสัญญาฉบับสมบูรณ์

2. ปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามสัญญา    

   2.1 สามารถตรวจสอบตามเงื่อนไขข้อสัญญาการส่งมอบสินค้า บริการ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

   2.2 สามารถดำเนินการติดตามการส่งมอบสินค้า บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เวลาส่งมอบ

   2.3 สามารถจัดทำรายงานการติดตามการส่งมอบสินค้า บริการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การบริหารจัดการสัญญา

2. การทำสัญญาจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง

3. กฎหมาย กฎระเบียบ เงื่อนไขสัญญาซื้อขาย

4. จรรยาบรรณงานจัดซื้อ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)    

     1. สัญญาฉบับสมบูรณ์

     2. รายงานการติดตามการส่งมอบสินค้า บริการ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน  

     3. ใบผ่านการอบรมการบริหารจัดการสัญญา

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ประเมินเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาและบริหารสัญญา

 (ง) วิธีการประเมิน

    1. พิจารณาหลักฐานความรู้

    2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

    1. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดทำข้อสัญญากับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

     2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามสัญญา

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1.ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมรายละเอียดการจัดซื้อเพื่อจัดทำสัญญา โดยมีการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทสัญญา ค่าธรรมเนียม การค้ำประกันและค่าปรับ เพื่อเสนอต่อผู้รับผิดชอบ

    2.ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานติดตามการส่งมอบสินค้าเพื่อประเมินว่าเป็นไปตามสัญญาที่กำหนด

    3.ผู้ปฏิบัติงานจัดทำรายงานการส่งมอบสินค้าที่เป็นไปตามสัญญาและไม่เป็นไปตามสัญญา

    4. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

..........ไม่มี..................................................................................................................................


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

..........ไม่มี..................................................................................................................................


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ