คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพนายช่างกลเรือยอร์ช ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพนายช่างกลเรือยอร์ช ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

นายช่างกลเรือยอร์ช ระดับ 6 เป็นผู้มีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการที่ซับซ้อน คิดวิเคราะห์ วางแผนและประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง ตัดสินใจและลงมือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้มีสมรรถนะในการวางแผนงานบำรุงรักษาให้เป็นไปตามคู่มือกำหนด และควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานบำรุงรักษาและซ่อมทำเครื่องต้นกำลังเรือยอร์ชโดยสามารถวางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องยนต์ขับเคลื่อน มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี บริบูรณ์

2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายช่างกลเรือยอร์ช ระดับ 5 และทำงานอยู่ในอาชีพหลังจากผ่าน ระดับ 5 ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

2.2 ผู้ที่มีประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือหรือหนังสือคนประจำเรือที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องเครื่องเรือยอร์ชไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.3 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือหรือที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์หรือฝึกงานบนเรือยอร์ช ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.4 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาเครื่องกลเรือหรือที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ทำงานบนเรือยอร์ชไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.5 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาช่างยนต์ เครื่องกลเรือหรือที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานในห้องเครื่องเรือยอร์ชหรือเทียบเคียงไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องสอบหน่วยของระดับ 5 ทั้งหมด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพการเดินเรือ เช่น ช่างกลเรือ ช่างต่อเรือ ช่างซ่อมบำรุงเรือ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-BSJO-149A วางแผนการปฎิบัติงานและควบคุมงานบำรุงรักษาให้เป็นไปตามคู่มือ
MRT-LVFH-150A บริหารจัดการและฝึกอบรมบุคลากรที่ปฎิบัติงานในห้องเครื่องเรือยอร์ช
MRT-AZEH-151A ปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินตามข้อบังคับมาตรฐานการปฏิบัติงานในห้องเครื่องเรือยอร์ช
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ