คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพนายช่างกลเรือยอร์ช ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพนายช่างกลเรือยอร์ช ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

นายช่างกลเรือยอร์ช ระดับ 5 เป็นผู้มีความรู้เชิงทฤษฎีในงานอาชีพ มีทักษะในการทำงานและควบคุมงาน สามารถปรับใช้หลักการในการทำงานเพื่อหาข้อสรุปและประเด็นปัญหา ตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตัวเอง วางแผนการปฎิบัติงานได้ตามคู่มือกำหนด เป็นผู้มีสมรรถนะในการบำรุงรักษา ซ่อมทำ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเครื่องยนต์ขับเคลื่อนและระบบขับเคลื่อนเรือยอร์ช โดยการใช้เครื่องมือ ได้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในเรือ สามารถประสานงานเพื่อควบคุมคุณภาพของงาน รวมทั้งกำกับดูแลและควบคุมกระบวนการทำงาน และปรับปรุงคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 ผ่านการประเมิน อาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ชระดับ 3 และมีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ขับเคลื่อนและระบบขับเคลื่อนเรือยอร์ชหลังจากการประเมิน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.2 ผ่านการประเมิน อาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ชระดับ 4 และมีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ขับเคลื่อนและระบบขับเคลื่อนเรือยอร์ชหลังจากการประเมินไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.3 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาช่างกลเรือ และมีประสบการณ์การทำงานหรือฝึกงานบนเรือยอร์ช อย่างน้อย 3 เดือน

2.4 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิศกรรมการต่อเรือหรือที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์การทำงานหรือฝึกงานบนเรือยอร์ช อย่างน้อย 1 ปี

2.5 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาเครื่องกลเรือหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและทำงานอยู่ในอาชีพซ่อมบำรุงเรือยอร์ชหรือต่อเรือยอร์ชหรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.6 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลเรือ ต่อเรือ ซ่อมบำรุงเรือและทำงานอยู่ในอาชีพซ่อมบำรุงเรือยอร์ชหรือต่อเรือยอร์ชหรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.7 ผู้ที่มีประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือหรือหนังสือคนประจำเรือที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องเครื่องยนต์เรือยอร์ชไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพการเดินเรือ เช่น ช่างกลเรือ ช่างต่อเรือ ช่างซ่อมบำรุงเรือ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-EDRO-141A ปฎิบัติงานในห้องเครื่องเรือยอร์ชได้อย่างปลอดภัย
MRT-RGFS-142A ปฏิบัติงานบำรุงรักษาให้เป็นไปตามหลักปฎิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
MRT-RBZY-143A บำรุงรักษาเครื่องต้นกำลังเรือยอร์ช
MRT-DXMS-144A ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องต้นกำลังเรือยอร์ช
MRT-ORJE-145A บำรุงรักษาระบบขับเคลื่อนและอุปกรณ์ประจำเรือ
MRT-NVKJ-146A ซ่อมบำรุงระบบขับเคลื่อนและอุปกรณ์ประจำเรือยอร์ช
MRT-RGPE-147A ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเรือยอร์ช
MRT-ONYQ-148A ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นภายในเรือยอร์ช
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ