คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพผู้ขับเรือยนต์เร็ว ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพผู้ขับเรือยนต์เร็ว ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะในการบังคับและขับเรือยนต์เร็วภายในแม่น้ำ ลำคลอง ร่องน้ำทางเรือเดิน โดยการใช้เครื่องถือท้ายบังคับทิศทางของเรือ อุปกรณ์สื่อสารและควบคุมการใช้เครื่องยนต์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องควบคุมเรือ (Wheelhouse) การหลบหลีกเรือและแล่นเรือตามกฎการเดินเรือ มีทักษะของการเป็นชาวเรือ (Seaman Ship) และการตัดสินใจในการกำกับ ดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัยของเรือและผู้โดยสาร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) ที่ออกโดยกรมเจ้าท่าหรือใบรับรองการทำงานจากเจ้าของเรือที่แสดงว่ามีประสบการณ์ในการขับเรือยนต์ หรือปฏิบัติงานบนเรือที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการขับเรือยนต์ หรือปฏิบัติงานบนเรือที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.3 ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการขับเรือยนต์หรือหลักสูตรที่สูงกว่าขึ้นไป จากสถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีหลักฐานการฝึกขับเรือยนต์หรือการถือท้ายบนเรือที่ใช้เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 2 เดือน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพการเดินเรือ เช่น นักเดินเรือ ผู้ขับเรือยนต์เร็ว ผู้ขับเรือหางยาว นายท้ายเรือประมง หรือ ผู้ที่ปฎิบัติงานบนเรือประเภทต่างๆ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-ALNM-106A เตรียมความพร้อมของเรือยนต์เร็วก่อนออกเดินทาง
MRT-FMHQ-107A บังคับและขับเรือยนต์เร็ว เข้า ออก ท่าจอดเรือ โดยใช้เครื่องยนต์
MRT-HAAB-108A ขับเรือหลบหลีกเรืออื่นและแล่นเรือตามกฎการเดินเรือ
MRT-MBOV-109A แล่นเรือ และตรวจหาตำแหน่งของเรือ
MRT-FQBC-110A ปฏิบัติการชาวเรือ (Seaman Ship) ในการแล่นเรือยนต์เร็ว
MRT-RBHA-111A ดูแลความปลอดภัยของเรือและผู้โดยสาร
MRT-HLNG-112A ใช้อุปกรณ์วิทยุสื่อสารและสัญญาณขอความช่วยเหลือ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ