คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพผู้ขับเรือยนต์เร็ว ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพผู้ขับเรือยนต์เร็ว ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะในการบังคับและขับเรือยนต์เร็วในทะเล โดยการใช้เครื่องถือท้ายบังคับทิศทางของเรือ อุปกรณ์สื่อสารและควบคุมการใช้เครื่องยนต์รวมถึงอุปกรณ์การเดินเรือภายในห้องควบคุมเรือ (Wheelhouse) การหลบหลีกเรือและแล่นเรือตามกฎการเดินเรือ มีทักษะของการเป็นชาวเรือ (Seaman Ship) และสามารถประเมินข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorological) รวมถึงการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเรือและผู้โดยสารได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ขับเรือยนต์เร็ว ระดับ 3 และปฏิบัติงานอยู่ในอาชีพดังกล่าวหลังจากผ่านระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะของระดับ 4 จำนวน 2 หน่วย ประกอบด้วย BM.3.3 ใช้อุปกรณ์การเดินเรือภายในห้องควบคุมเรือ (Wheelhouse) BM.3.4 ประเมินข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา

2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานบนเรือยนต์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.3 ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่าหรือใบรับรองการทำงานจากเจ้าของเรือที่แสดงว่ามีประสบการณ์ในการขับเรือยนต์ หรือปฏิบัติงานบนเรือที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

2.4    ผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรลูกเรือระดับสนับสนุน (Support Level) หรือสูงกว่าขึ้นไป จากสถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีหลักฐานการปฏิบัติงานบนเรือที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 เดือ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพการเดินเรือ เช่น นักเดินเรือ ผู้ขับเรือยนต์เร็ว ผู้ขับเรือหางยาว นายท้ายเรือประมง หรือ ผู้ที่ปฎิบัติงานบนเรือประเภทต่างๆ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-ALNM-106A เตรียมความพร้อมของเรือยนต์เร็วก่อนออกเดินทาง
MRT-FMHQ-107A บังคับและขับเรือยนต์เร็ว เข้า ออก ท่าจอดเรือ โดยใช้เครื่องยนต์
MRT-HAAB-108A ขับเรือหลบหลีกเรืออื่นและแล่นเรือตามกฎการเดินเรือ
MRT-MBOV-109A แล่นเรือ และตรวจหาตำแหน่งของเรือ
MRT-FQBC-110A ปฏิบัติการชาวเรือ (Seaman Ship) ในการแล่นเรือยนต์เร็ว
MRT-RBHA-111A ดูแลความปลอดภัยของเรือและผู้โดยสาร
MRT-HLNG-112A ใช้อุปกรณ์วิทยุสื่อสารและสัญญาณขอความช่วยเหลือ
MRT-JQIT-113A ใช้อุปกรณ์การเดินเรือภายในห้องควบคุมเรือ (Wheelhouse)
MRT-AQZT-114A ใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อการแล่นเรือ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ