คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ ถ่ายทอดสอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในปฏิบัติงานการประกอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงได้อย่างปลอดภัย การออกแบบคุณลักษณะของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้เหมาะสมตามกับข้อมูลความต้องการใช้งาน ควบคุมการประกอบและการทดสอบแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คให้เป็นไปตามมาตรฐาน จัดทำระเบียนประวัติให้เป็นไปตามมาตรฐานประเมินต้นทุนการผลิต การจัดทำแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็ค ตลอดจนมีการประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 5 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 4 มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
  2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตหรือประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูงมาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
  3. มีประสบการณ์ทำงานมาไม่น้อยกว่า 4 ปี และผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตหรือประกอบแบตเตอรี่มาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และ ผ่านการฝึกอบรมหรือการเรียนเกี่ยวกับการผลิตหรือประกอบแบตเตอรี่มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี และ ผ่านการฝึกอบรมหรือการเรียนเกี่ยวกับการผลิตหรือประกอบแบตเตอรี่มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AMP-SOCQ-051A ปฏิบัติงานในการประกอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงได้อย่างปลอดภัย
AMP-GESG-052A ออกแบบคุณลักษณะของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้เหมาะสมกับข้อมูลความต้องการใช้งาน
AMP-YSGF-053A ประเมินต้นทุนการผลิตหรือจัดทำแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็ค
AMP-GXRI-059A ควบคุมการประกอบและการทดสอบแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คให้เป็นไปตามมาตรฐาน
AMP-CHVF-060A จัดทำระเบียนประวัติให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ